Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ocena właściwości smarnych mieszaniny olej – czynnik chłodniczy w warunkach smarowania węzłów ślizgowych sprężarek chłodniczych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Evaluation of lubricity properties of oil/refrigerant mixture under lubrication conditions of friction nodes in refrigeration compressors

Language

polish

Keywords
PL
  • tribologia
  • chłodnictwo
  • mieszanina olej-czynnik chłodniczy
EN
  • tribology
  • refrigeration
  • oil-refrigerant mixture
Abstract

PL Głównym celem pracy było opracowanie metody badań umożliwiającej ocenę właściwości smarnych mieszaniny olej-czynnik chłodniczy oraz wykonanie badań olejów dla aktualnie stosowanego i wskazanego przepisami do stosowania w przyszłości czynnika chłodniczego. Praca składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów merytorycznych, podsumowania i spisu literatury. W rozdziale pierwszym przedstawiono wprowadzenie do wiedzy o smarowaniu sprężarek chłodniczych na tle współczesnych tendencji w rozwoju czynników chłodniczych. Rozdział drugi zawiera sformułowanie celu pracy i układu zadań zaproponowanych dla jego realizacji. W rozdziale trzecim przedstawiono analizę dotychczasowych badań tribologicznych mieszanin olej – czynnik chłodniczy oraz sformułowano własną koncepcję stanowiska i metody badań właściwości smarnych wspomnianych mieszanin. W rozdziale czwartym opisano wykonane stanowisko badawcze, natomiast w rozdziale piątym zawarto syntetyczny opis autorskiej metody badań. Rozdział szósty zawiera wyniki badań pozwalających na ocenę właściwości smarnych mieszanin olejów poliestrowych z czynnikiem chłodniczym R134a. Na przykładzie tych rezultatów dokonano weryfikacji metody badań. W rozdziale siódmym przedstawiono wyniki badań dla mieszanin olejów mineralnych z perspektywicznym czynnikiem chłodniczym R290. W rozdziale ósmym zaproponowano procedurę wspomagania podejmowania decyzji o doborze oleju. Dodatkowo w rozdziale dziewiątym przedstawiono metodykę badań oraz wyniki tribologicznych testów w ekstremalnej sytuacji eksploatacyjnej, jaką jest pienienie oleju. Badania te przeprowadzono dla mieszanin olejów poliestrowych z czynnikiem chłodniczym R134a.

EN The main aim of this study was to develop test method to enable an evaluation of lubricity properties of oil/refrigerant mixture. The study contains research of currently used and for use in future refrigerants. The work consists of an introduction, nine essential chapters, summary and list of references. The first chapter presents an introduction to the knowledge of lubrication in refrigeration compressors towards contemporary trends in the development of refrigerants. The second chapter contains the main aim of the dissertation and the tasks proposed for its implementation. The third section gives an analysis of previous tribological studies of oil/refrigerant mixtures and contains the own concept of test stand and test method of lubricity properties of these mixtures. The fourth chapter describes design of test stand. The fifth chapter contains a concise description of author's method to enable an evaluation of lubricity properties of oil/refrigerant mixture. Chapter six presents the results of lubricity properties research of polyester oils mixtures with R134a refrigerant. These results were used to verify the test method. In the seventh chapter the results of lubricity properties research of mineral oils mixtures with an ecological refrigerant R290 was shown. In the eighth chapter the procedure for decision support for selecting oil was proposed. Additionally, the ninth chapter presents the research method and results of tribological tests in extreme operating situation which is oil foaming. These tests were conducted for mixtures of polyester oils with the R134a refrigerant.

Number of pages

140

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1679

On-line catalog

to201580841

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Waldemar Tuszyński

Place

Radom, Polska

Date

19.06.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Bieńczak

Place

Poznań, Polska

Date

31.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

30.06.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: tribologia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.