Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badania wpływu topografii terenu na emisję związków szkodliwych spalin samochodów osobowych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Research into area topography impact on exhaust emission of passenger cars

Language

polish

Keywords
PL
  • transport
  • ekologia
  • pojazdy samochodowe
  • silniki spalinowe
EN
  • transport
  • ecology
  • vehicles
  • combustion engines
Abstract

PL Głównym celem rozprawy jest analiza parametrów ekologicznych pojazdów podczas jazdy po drogach o zmiennym ukształtowaniu wzdłużnym w rzeczywistych warunkach ruchu. Szczególny nacisk położono na porównanie parametrów ekologicznych pojazdów w zależności od poziomego nachylenia osi jezdni. W pracy zawarto szczegółową metodykę badań, opisano obiekty badań i zastosowaną aparaturę. Zaprezentowano warunki przeprowadzenia poszczególnych etapów testów emisyjnych na hamowni podwoziowej dla różnych nastaw pochylenia drogi, oraz w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Wykonano pomiar związków gazowych, jaki i cząstek stałych – zarówno w odniesieniu do pomiaru masy, liczby cząstek oraz ich rozkładu średnicowego. Wykonane badania podzielono na kilka płaszczyzn, z których jednoznacznie wynika, że w testach emisji spalin prowadzonych w terenie płaskim uzyskuje się znacznie mniejszą emisję zanieczyszczeń, niż wynikałoby ona z warunków użytkowania pojazdów w różnorodnej topografii terenu.

EN The main purpose of the dissertation is the analysis the vehicles’ ecological parameters while driving on the roads with the changeable terrain shape in real traffic conditions. The particular emphasis was put on the comparison of the ecological parameters of the vehicles for diesel and petrol relative to the horizontal inclination of the axis of the road. In the dissertation the detailed research methodology was included, there were described research objects and the apparatus used. Conditions of conducting emission tests’ stages on chassis dyno and in real driving conditions were described. There was the measurement apparatus used both for measurement of gaseous compounds, and particles – both in respect of the mass measurement, the particles number and their diametrical distribution. The research made was divided into several planes, which clearly shows, that in the tests of exhaust emissions being conducted in the flat area we get much less pollution emission, than it would result from the conditions of vehicles’ use in the various terrain topography.

Number of pages

132

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1674

On-line catalog

to201580814

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jacek Pielecha

Place

Poznań, Polska

Date

11.05.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marianna Jacyna

Place

Warszawa, Polska

Date

12.04.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.05.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: ekologia transportu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.