Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Elektroaktywne kompozyty z udziałem lignosulfonianów

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Electroactive composites on the basis of lignosulfonates

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • elektrokataliza
  • domieszkowanie polimerów przewodzących
  • chinon/hydrochinon
  • sensory amperometryczne
EN
  • electrocatalysis
  • doping of conducting polymers
  • quinone/hydroquinone
  • amperometric sensors
Streszczenie

PL Przeprowadzono elektrochemiczną syntezę układów polimer przewodzący/ lignosulfonian stosując zmienne w szerokich zakresach warunki wytwarzania materiałów (stężenie lignosulfonianu, gęstość prądu elektropolimeryzacji, czas prowadzenia procesu). Dobrano optymalne warunki procesu, które umożliwiały otrzymanie elektrod wykazujących jak największą elektroaktywność. Przeprowadzono badania elektroutleniania następujących związków: hydrazyny, NADH i kwasu askorbinowego (AA). Dla wszystkich przypadkach obserwowano wyraźną poprawę właściwości katalitycznych materiałów kompozytowych w porównaniu z elektrodą niemodyfikowaną oraz elektrodą modyfikowaną warstwą polimerów domieszkowanych jonami nie wykazującymi funkcji redoks. Ponadto, obserwowano wzrost rejestrowanego sygnału prądowego przy potencjałach zbliżonych do potencjału formalnego grup chinonowych zawartych w kompozytach co świadczy o pełnieniu przez te grupy roli mediatora przeniesienia ładunku. Uzyskane rezultaty wskazują ponadto, że wkomponowanie w strukturę polimerów przewodzących lignosulfonianów pozwala znacząco zwiększyć gęstość magazynowanego ładunku w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

EN Electrochemical synthesis of conducting polymers doped by lignosulfonates have been carried out. The optimization of synthetic procedure involved selection of proper lignosulfonate concentration, electropolymerization current density as well as duration of the process. As a results, the highly electroactive composites have been obtained. Such modified electrodes were proposed as a platform for oxidation of hydrazine, ascorbic acid (AA) an NADH. For each cases the significant boost of electrocatalytic properties were observed in comparison to bare electrodes and those covered by conducting polymers doped by non-electroactive dopants. Moreover, the developed increasement of peak currents at potentials close to the formal potential of quinone/hydroquinone groups suggested that lignosulfonates play a role of electron mediator. Obtained results show also that incorporation of lignosulfonates in conducting polymer matrices allows significantly increase of charge storage density per square centimeter.

Liczba stron

200

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1646

Katalog on-line

to201580783

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Krzysztof Winkler

Miejsce

Białystok, Polska

Data

11.02.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Teresa Łuczak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

31.03.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologia nieorganiczna