Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Materiały mikro- i mezoporowate jako napełniacze aktywne

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Micro- and mesoporous materials as active fillers

Language

polish

Keywords
PL
  • zeolity
  • glinokrzemiany
  • terpeny
  • nośniki
EN
  • zeolites
  • aluminisilicates
  • terpens
  • carriers
Abstract

PL Wykorzystano sita molekularne jako matryce do lokowania w nich cząsteczek wybranych związków zapachowych z grupy terpenów. Głównym założeniem było sprawdzenie czy zeolity naturalne oraz syntetyczne glinokrzemiany typu MSU mogą być stosowane do zatrzymywania lotnych aromatów i otrzymywania układów sito molekularne-związek zapachowy, a także ocena stabilności termicznej tych układów (weryfikacja odporności na działanie wysokich temperatur). Ważnym aspektem rozprawy było kompleksowe przebadanie materiałów porowatych przy pomocy różnych technik. Poszukiwano korelacji pomiędzy strukturą i składem chemicznym analizowanych sit molekularnych, a ich właściwościami adsorpcyjnymi. Kolejnym etapem badań było oszacowanie wielkości i charakteru oddziaływań pomiędzy cytralem, geraniolem, mentolem i p-cymenem, a analizowanymi materiałami mikro- i mezoporowatymi. Wykonano też dodatkowe eksperymenty, aby zbadać wpływ temperatury na stabilność uzyskanych układów sito molekularne-związek zapachowy.

EN Molecular sieves were used as matrices for placement of fragrances from terpene group. The main idea of doctoral thesis was to verify the assumption that natural zeolites and synthetic aluminosilicates (MSU type) can be applied as fragrance carriers and used for preparing molecular sieve-fragrance compound systems and also the evaluation of thermal stability of these systems (verification of thermal resistance). The important aspect of the research was detailed characterization of porous materials using different techniques. Correlation between the structure and chemical composition of the studied molecular sieves and their adsorption properties was searched. Determination of the magnitude of interactions of the examined materials with fragrance compounds (citral, geraniol, menthol, p-cymene) was the next step of the research. Influence of temperature on the thermal stability of obtained molecular sieve-fragrance compound systems was also tested.

Number of pages

160

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1652

On-line catalog

to201580781

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Izabela Nowak

Place

Poznań, Polska

Date

26.01.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Teofil Jesionowski

Place

Poznań, Polska

Date

23.12.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.02.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: podstawy technologii chemicznej

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.