Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The effect of the addition of diamidoamine lactate on compressive strength and freeze-thaw resistance of a low and medium cohesive soils used in road engineering

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • stabilizacja gruntów spoistych
  • środek hydrofobizujący
  • mleczan diamidoaminy
  • mrozoodporność
  • wytrzymałość na ściskanie gruntów stabilizowanych
EN
  • stabilization of cohesive soils
  • a hydrophobizing binders
  • diamidoamine lactate
  • frost resistance
  • compressive strength of stabilized soils
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono problematykę stabilizacji gruntów spoistych stosowanych w budownictwie drogowym. Z uwagi na spoistość oraz podatność gruntu na absorbowanie wody, osiągnięcie wytrzymałej i mrozoodpornej warstwy jest trudne do uzyskania lub wręcz niemożliwe. W celu zapewnienia mrozoodporności mieszankom gruntowo-cementowym, w pracy zaproponowano zastosowanie środka hydrofobizującego naturalnego pochodzenia, którego dodatek miałby zapewnić ochronę przed wnikaniem wody do mieszanki i wykonanej warstwy. Zaprezentowano charakterystykę rodzajów podłoża gruntowego oraz przedstawiono typowe sposoby jego wzmacniania, szczególnie w zakresie stabilizacji. W dalszej części, w oparciu o wyniki badań opublikowane w literaturze przedmiotu, przeanalizowano skuteczność alternatywnych spoiw i dodatków. W pracy wykonano cztery etapy badań: podstawowe – aby rozpoznać parametry materiałów – spoiw, wybranych gruntów spoistych oraz mleczanu diamidoaminy; wstępne – mające na celu przygotowanie próbek referencyjnych; główne – podczas których badano wpływ różnej ilości dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość i mrozoodporność piasku gliniastego stabilizowanego cementem. Ostatni etap stanowiły badania sprawdzające, w ramach których zweryfikowano skuteczność zaproponowanych ilości dodatku dla innego gruntu spoistego – gliny piaszczystej. W celu weryfikacji hydrofobowego działania mleczanu diamidoaminy wykonano badania nasiąkliwości oraz kapilarnej absorpcji wody. Przeprowadzono również badania porównawcze na dwóch wybranych, innych niż cement, spoiwach hydraulicznych stosowanych w drogownictwie. Uzyskane wyniki wykazały pozytywny wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych, zarówno w odniesieniu do mieszanek cementowo-gruntowych jak i mieszanek stabilizowanych spoiwami alternatywnymi.

EN The paper presents the issue of stabilization of cohesive soils used in road engineering. Due to the cohesiveness and susceptibility of the soil to absorb water, achieving a durable and frost-resistant layer is difficult or even impossible. In order to ensure frost-resistance of soil-cement mixtures, the paper proposes the use of a hydrophobizing binder of natural sources, the addition of which is to ensure protection against the penetration of water into the mixture and the stabilized layer. The characteristics of subsoil types are presented and typical ways of reinforcing it are outlined, especially in the field of soil stabilization. In the following part of the paper, based on the results of literature, the effectiveness of alternative binders and additions was analyzed.As part of the work four test stages were carried out: basic – to identify the parameters of: binders, selected cohesive soils and diamidoamine lactate; preliminary – aimed at preparing reference samples; main – in which the influence of various amounts of diamidoamine lactate addition on the compressive strength and frost resistance of clayey sand stabilized with cement were investigated. The last stage consisted of verification tests, within which the effectiveness of the proposed amounts of the additive for another cohesive soil – sandy clay was verified. In order to verify the hydrophobic effect of diamidoamine lactate, water absorption and capillary action of water absorption studies were carried out. Comparative studies were also carried out on two selected hydraulic binders used in road engineering other than cement. The results showed a positive effect of the addition of diamidoamine lactate on the compressive strength and frost resistance of low and medium cohesive soils, both in relation to cement-soil mixtures and mixtures stabilized with alternative hydraulic binders.

Liczba stron

268

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1984

Katalog on-line

to2020500412

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Chomicz-Kowalska

Miejsce

Kielce, Polska

Data

23.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Mieczkowski

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

03.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

13.11.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport