Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The effect of the addition of diamidoamine lactate on compressive strength and freeze-thaw resistance of a low and medium cohesive soils used in road engineering

Language

polish

Keywords
PL
  • stabilizacja gruntów spoistych
  • środek hydrofobizujący
  • mleczan diamidoaminy
  • mrozoodporność
  • wytrzymałość na ściskanie gruntów stabilizowanych
EN
  • stabilization of cohesive soils
  • a hydrophobizing binders
  • diamidoamine lactate
  • frost resistance
  • compressive strength of stabilized soils
Abstract

PL W pracy przedstawiono problematykę stabilizacji gruntów spoistych stosowanych w budownictwie drogowym. Z uwagi na spoistość oraz podatność gruntu na absorbowanie wody, osiągnięcie wytrzymałej i mrozoodpornej warstwy jest trudne do uzyskania lub wręcz niemożliwe. W celu zapewnienia mrozoodporności mieszankom gruntowo-cementowym, w pracy zaproponowano zastosowanie środka hydrofobizującego naturalnego pochodzenia, którego dodatek miałby zapewnić ochronę przed wnikaniem wody do mieszanki i wykonanej warstwy. Zaprezentowano charakterystykę rodzajów podłoża gruntowego oraz przedstawiono typowe sposoby jego wzmacniania, szczególnie w zakresie stabilizacji. W dalszej części, w oparciu o wyniki badań opublikowane w literaturze przedmiotu, przeanalizowano skuteczność alternatywnych spoiw i dodatków. W pracy wykonano cztery etapy badań: podstawowe – aby rozpoznać parametry materiałów – spoiw, wybranych gruntów spoistych oraz mleczanu diamidoaminy; wstępne – mające na celu przygotowanie próbek referencyjnych; główne – podczas których badano wpływ różnej ilości dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość i mrozoodporność piasku gliniastego stabilizowanego cementem. Ostatni etap stanowiły badania sprawdzające, w ramach których zweryfikowano skuteczność zaproponowanych ilości dodatku dla innego gruntu spoistego – gliny piaszczystej. W celu weryfikacji hydrofobowego działania mleczanu diamidoaminy wykonano badania nasiąkliwości oraz kapilarnej absorpcji wody. Przeprowadzono również badania porównawcze na dwóch wybranych, innych niż cement, spoiwach hydraulicznych stosowanych w drogownictwie. Uzyskane wyniki wykazały pozytywny wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych, zarówno w odniesieniu do mieszanek cementowo-gruntowych jak i mieszanek stabilizowanych spoiwami alternatywnymi.

EN The paper presents the issue of stabilization of cohesive soils used in road engineering. Due to the cohesiveness and susceptibility of the soil to absorb water, achieving a durable and frost-resistant layer is difficult or even impossible. In order to ensure frost-resistance of soil-cement mixtures, the paper proposes the use of a hydrophobizing binder of natural sources, the addition of which is to ensure protection against the penetration of water into the mixture and the stabilized layer. The characteristics of subsoil types are presented and typical ways of reinforcing it are outlined, especially in the field of soil stabilization. In the following part of the paper, based on the results of literature, the effectiveness of alternative binders and additions was analyzed.As part of the work four test stages were carried out: basic – to identify the parameters of: binders, selected cohesive soils and diamidoamine lactate; preliminary – aimed at preparing reference samples; main – in which the influence of various amounts of diamidoamine lactate addition on the compressive strength and frost resistance of clayey sand stabilized with cement were investigated. The last stage consisted of verification tests, within which the effectiveness of the proposed amounts of the additive for another cohesive soil – sandy clay was verified. In order to verify the hydrophobic effect of diamidoamine lactate, water absorption and capillary action of water absorption studies were carried out. Comparative studies were also carried out on two selected hydraulic binders used in road engineering other than cement. The results showed a positive effect of the addition of diamidoamine lactate on the compressive strength and frost resistance of low and medium cohesive soils, both in relation to cement-soil mixtures and mixtures stabilized with alternative hydraulic binders.

Number of pages

268

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1984

On-line catalog

to2020500412

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Chomicz-Kowalska

Place

Kielce, Polska

Date

23.09.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Mieczkowski

Place

Szczecin, Polska

Date

03.10.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.11.2019

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.