Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Model kompetencji i kwalifikacji specjalistów do spraw zamówień publicznych w administracji

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Model of competence and qualifications procurement specialists in the administration

Language

polish

Keywords
PL
  • kompetencje
  • kwalifikacje
  • Specjalista ds. zamówień publicznych
  • Model kompetencji
  • Standardy kwalifikacji zawodowych
EN
  • competence
  • qualifications
  • Procurement specialists
  • Model of competence
  • Standards of professional qualifications
Abstract

PL Przedmiotem badań pracy doktorskiej są kompetencje i kwalifikacje specjalistów do spraw zamówień publicznych (SZP) w administracji. Głównym celem pracy było stworzenie katalogu kompetencji, które powinien posiadać SZP w Polsce oraz opracowanie Standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu SZP. Metodyka badania została oparta na triangulacji: źródeł danych, metod badawczych i perspektyw badawczych oraz na koncepcji refleksyjnego praktyka. W początkowym etapie prac usystematyzowano kwestie terminologicznych i klasyfikacyjnych w obszarze kompetencji i kwalifikacji oraz przeanalizowano uwarunkowania dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych, istoty funkcjonowania zawodu SZP jak i standardów opisu kwalifikacji. Dla lepszego zobrazowania problemu gospodarowania kompetencjami SZP, przeanalizowano oferty pracy dotyczące SZP oraz przeprowadzono szereg badań empirycznych na grupie podmiotów gospodarczych wykorzystujących w swej działalności Pzp (7 studiów przypadku) i wśród celowo dobranych respondentów. W trakcie realizacji badań uwzględniono zróżnicowanie perspektyw. Pracę badawczą wspierano obserwacją uczestniczącą. Komplementarnie, posłużono się metodą analizy faktów i danych statystycznych. Uzyskane dane poddane zostały analizie ilościowej i jakościowej, a w kolejnym etapie podlegały weryfikacji przez ekspertów.Efektem realizacji badań było opracowanie trójmodelowego rozwiązania dotyczącego kompetencji (wielowymiarowy Model kompetencji oparty na układzie wiedza – umiejętności - postawy), kwalifikacji (Standardy kwalifikacji zawodowych) i trybu przygotowania zawodowego (autorskie rozwiązanie dotyczące modelu kształcenia w zawodzie).

EN The thesis focuses on the competences and qualifications of Public Procurement Specialists (PPS) in public administration. The main goal was to catalogue the competences required of public procurement (PP) in Poland and preparing Standards of professional qualification for a PP position. The methodology included the triangulation of data sources, research methods and study perspectives, as well as the author’s perspective as a practitioner. At the initial stage of the study, a literature study of Polish and international publications was conducted in order to introduce a systematic order to terms and classification issues for competences and qualifications. The following stage required an in-depth analysis of conditions of functioning of the public procurement system. The issue of better PPS competence management was presented more clearly through an analysis of job offers for PPS sector and empirical research conducted on a group of business entities applying Public Procurement Law (PPL) (7 case studies), as well as purposefully selected respondents. During the research a differentiation in perspectives was taken into account, with the assumption that only such approach would allow for learning the opinion and needs of the very PPL, as well as persons and institutions in direct contact with this professional group. The study was supported by participant observation. An additionally applied method of analysing factual and statistical data was deemed crucial for the purposes of this thesis. The data yielded underwent qualitative and quantitative analysis, and was subsequently verified by experts. The research resulted in preparing a tri-model solution pertaining to the competences (multidimensional competence model based on knowledge-skills-attitudes relationship), qualifications (standards for professional qualification) and professional preparation mode (author’s original solution for professional education model).

Number of pages

286

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1602

On-line catalog

to201480587

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Józef Orczyk

Place

Poznań, Polska

Date

05.06.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Rakowska

Place

Lublin, Polska

Date

09.06.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.06.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.