Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Charakterystyka elektrokinetyczna i stabilność dyspersji wybranych układów tlenkowych

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Electrokinetic characteristic and dispersion stability of selected oxide systems

Language

polish

Keywords
PL
  • potencjał dzeta
  • stabilność elektrokinetyczna
  • układy tlenkowe
  • modyfikacja powierzchniowa
EN
  • zeta potential
  • electrokinetic stability
  • oxide systems
  • surface functionalization
Abstract

PL Parametrem odgrywającym kluczową rolę w przeprowadzonych badaniach w ramach zrealizowanej roprawy doktorskiej był potencjał elektrokinetyczny (dzeta) wyznaczony dla wybranych układów tlenkowych. Stanowi on doskonałe kryterium oceny stanu systemu koloidalnego, znajdując tym samym wiele możliwości aplikacyjnych w nauce i przemyśle m.in. w biomedycynie, ochronie środowiska oraz w przemyśle farb i lakierów. Znajomość wartości potencjału dzeta pozwala kontrolować stabilność elektrokinetyczną badanych układów koloidalnych. Charakterystyce elektrokinetycznej poddane zostały takie monotlenki i współstrącone układy tlenkowe jak: SiO2, TiO2, TiO2-SiO2, MgO-SiO2 oraz CuO-SiO2. Badania przeprowadzono zarówno dla tlenków niemodyfikowanych jak i zmodyfikowanych powierzchniowo za pomocą silanowych związków proadhezyjnych. Wyznaczenie wartości potencjału dzeta wykonane zostało w oparciu o laserowy pomiar prędkości na podstawie zjawiska Dopplera (LDV). W toku badań określono jak powierzchniowa funkcjonalizacja za pomocą silanowych związków proadhezyjnych wpływa na otrzymane wartości potencjału dzeta współstrąconych układów tlenkowych. Wyznaczono również jak takie parametry jak: pH, rodzaj oraz siła jonowa zastosowanego roztworu elektrolitu wpływają na zmianę wartości potencjału dzeta analizowanych próbek. Ponadto, na podstawie pomiarów potencjału dzeta strąconej w warunkach laboratoryjnej SiO2 określono wpływ proponowanej metody formowania tlenków na zmianę ich stabilności oszacowanej na podstawie pomiarów elektrokinetycznych.

EN The electrokinetic potential (zeta) measurements of the selected oxide systems played a main role in the research conducted within the framework of the described PhD thesis. The values of zeta potential provide an excellent information about the stability of the colloidal systems, thus, the measurements of the zeta potential have been of increasing interest in science and industries, for example in biomedicine, environmental protection, paints and lacquers industries. Knowledge of the zeta potential values permitted the evaluation of the stability of the colloidal systems studied. The electrokinetic characteristcs covered such monooxides and co-precipitated systems as: SiO2, TiO2, TiO2-SiO2, MgO-SiO2 and CuO-SiO2. The study was performed on the oxides, both either unmodified or modified with silane proadhesive compounds. The zeta potential of oxides was determined using laser Doppler velocimetry (LDV). It was established how a surface functionalization with the proadhesive silane compounds influences the zeta potential values of the analyzed co-precipitated oxide systems. The effect of such parameters as for example pH, type and ionic strength of electrolyte on the zeta potential of the analyzed samples was also studied. Based on the zeta potential measurements of synthetic SiO2, it was determined how the proposed method of oxide formation influences on the electrokinetic stability.

Number of pages

187

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 1572

On-line catalog

to201480557

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Adam Voelkel

Place

Poznań, Polska

Date

08.01.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Kosmulski

Place

Lublin, Polska

Date

20.10.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.03.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia, w specjalności: chemia nieorganiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.