Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wytwarzanie i charakterystyka fizykochemiczna zaawansowanych materiałów hybrydowych z zastosowaniem wielofunkcyjnych silseskwioksanów

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Preparation and physicochemical characterization of advanced hybrid materials using multifunctional silsesquioxanes

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • hybrydy SiO2-POSS lub SiO2-silan-POSS
  • nośniki krzemionkowe
  • klatkowe silseskwioksany
  • proces funkcjonalizacji
EN
  • SiO2/POSS or SiO2/silane/POSS hybrids
  • silica supports
  • silsesquioxanes cage
  • functionalisation process
Streszczenie

PL W ramach niniejszej rozprawy doktorskiej powzięto próby modyfikacji nośników krzemionkowych wybranymi związkami modyfikującymi (organofunkcyjnymi silanami i związkami POSS), metodami immobilizacji z jednoczesnym odparowaniem rozpuszczalnika, bifunkcjonalizacji na drodze hydrolizy i kondensacji, mechaniczną, immobilizacji w rozpuszczalniku organicznym oraz in situ. Do tego celu wykorzystano krzemionki, wytrącone zgodnie z opracowanymi wcześniej metodami, zarówno z roztworów wodnych, jak i w środowisku emulsyjnym, a także te otrzymane metodą zol-żel. Ustalono rodzaj oraz ilość substancji modyfikującej, wpływającej na poprawę właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych zastosowanych krzemionek. Realizując proces ekstrakcji w układzie ciało stałe–ciecz potwierdzono znaczną trwałość połączeń SiO2-modyfikator(y) oraz chemiczny charakter ich oddziaływań. Kluczowym elementem badań były próby aplikacyjne wytworzonych materiałów hybrydowych w charakterze napełniaczy matryc polimerowych, m.in. poliuretanowej oraz metakrylanowej i akrylanowej, a także żelowych elektrolitów polimerowych.

EN The main purpose of the presented dissertation was to modified supports with organofunctional silanes and POSS compounds, by immobilisation and solvent evaporation, bifunctionalisation by hydrolysis and condensation, by mechanical method, immobilisation in an organic solvent and in situ. The experiments were made with the silicas obtained by precipitation from water solutions, emulsion medium and by the sol-gel method. The effects of the types and amounts of the modifying substance on the physicochemical properties and performance of the silicas were examined. The best method for the silica surface functionalisation was found the immobilisation in an organic solvent. The products obtained by this method were characterised by relatively high homogeneity. By the method of extraction in the solid-liquid system, it was possible to confirm high stability of silica-modifier(s) bonds and the chemical character of interactions The main part of the study was the testing of hybrid materials obtained as fillers of polymer matrices, e.g. polyurethane, polymethacrylate, polyacrylate and polymer gel electrolytes.

Liczba stron

241

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1563

Katalog on-line

to201480402

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Izabela Nowak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.12.2013

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marian Zaborski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

14.12.2013

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.01.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologia nieorganiczna