Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Model integracji produkcji i zaopatrzenia w przemyśle według koncepcji lean manufacturing

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The Model of Production and Supply Integration in the Industry According to Lean Manufacturing Conception

Language

polish

Keywords
PL
  • produkcja
  • zaopatrzenie
  • integracja
  • szczupłe wytwarzanie
  • partia na partię
EN
  • production
  • supply
  • integration
  • lean manufacturing
  • lot for lot
Abstract

PL Rozprawa podejmuje temat funkcjonowania przedsiębiorstw wytwórczych w przedmiocie produkcji i zaopatrzenia, który umożliwia eliminowanie marnotrawstwa oraz pozwala na upraszczanie i doskonalenie tychże procesów. Praca ma dwie podstawowe części: teoretyczną oraz praktyczną. Pierwsza część pracy to przede wszystkim studia literaturowe – przegląd wiedzy. W tym miejscu autor nie ogranicza się jedynie do statystycznego przedstawiania faktów naukowych, lecz wykazuje podobieństwa i różnice w ich postrzeganiu, tworzy własne zestawienia porównawcze. Druga część pracy ma charakter analityczny, rachunkowy. Występują w niej liczne przykłady obliczeniowe, symulacje wariantów rozwiązań. Zawiera ona autorską koncepcję integracji produkcji i zaopatrzenia wraz z określeniem warunków jej stosowania. Tematyka pracy, jak i określone w jej ramach zadania badawcze, są odbiciem wymagań naszych czasów. Praca stanowi nakreślenie drogi poszukiwania odpowiedzi zarówno dla naukowców – teoretyków zarządzania, ale również i praktyków – na co dzień zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i zaopatrzenia w kontekście działalności operacyjnej.

EN The dissertation addresses the issue of the functioning of manufacturing enterprises in the production and supply area which eliminates waste and allows for streamlining and improving processes. The dissertation consists of two parts: a theoretical and a practical one. The first part is a review of available literature on the topic. At this point, the author goes beyond the mere statistical presentation of scientific facts; his intention was to emphasize the similarities and differences in their understanding, he draws up his own comparisons. The second part is analytical and contains comparison statements prepared by the author. This part features a number of calculations and simulations of various solutions. In this part author puts forward his own concept of the production and supply integration along with the conditions for the concept’s application. The subject matter of the dissertation and the scope of research tasks reflect the needs of our times. The dissertation shows where to look for answers – for both management theorists and business practitioners – involved on a daily basis with improving production and supply processes at the operational level.

Number of pages

153

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1498

On-line catalog

to201380278

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Nowakowski

Place

Wrocław, Polska

Date

01.05.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tadeusz Zaborowski

Place

Poznań, Polska

Date

25.05.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.09.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: inżynieria produkcji

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.