Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model integracji produkcji i zaopatrzenia w przemyśle według koncepcji lean manufacturing

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Model of Production and Supply Integration in the Industry According to Lean Manufacturing Conception

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • produkcja
  • zaopatrzenie
  • integracja
  • szczupłe wytwarzanie
  • partia na partię
EN
  • production
  • supply
  • integration
  • lean manufacturing
  • lot for lot
Streszczenie

PL Rozprawa podejmuje temat funkcjonowania przedsiębiorstw wytwórczych w przedmiocie produkcji i zaopatrzenia, który umożliwia eliminowanie marnotrawstwa oraz pozwala na upraszczanie i doskonalenie tychże procesów. Praca ma dwie podstawowe części: teoretyczną oraz praktyczną. Pierwsza część pracy to przede wszystkim studia literaturowe – przegląd wiedzy. W tym miejscu autor nie ogranicza się jedynie do statystycznego przedstawiania faktów naukowych, lecz wykazuje podobieństwa i różnice w ich postrzeganiu, tworzy własne zestawienia porównawcze. Druga część pracy ma charakter analityczny, rachunkowy. Występują w niej liczne przykłady obliczeniowe, symulacje wariantów rozwiązań. Zawiera ona autorską koncepcję integracji produkcji i zaopatrzenia wraz z określeniem warunków jej stosowania. Tematyka pracy, jak i określone w jej ramach zadania badawcze, są odbiciem wymagań naszych czasów. Praca stanowi nakreślenie drogi poszukiwania odpowiedzi zarówno dla naukowców – teoretyków zarządzania, ale również i praktyków – na co dzień zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i zaopatrzenia w kontekście działalności operacyjnej.

EN The dissertation addresses the issue of the functioning of manufacturing enterprises in the production and supply area which eliminates waste and allows for streamlining and improving processes. The dissertation consists of two parts: a theoretical and a practical one. The first part is a review of available literature on the topic. At this point, the author goes beyond the mere statistical presentation of scientific facts; his intention was to emphasize the similarities and differences in their understanding, he draws up his own comparisons. The second part is analytical and contains comparison statements prepared by the author. This part features a number of calculations and simulations of various solutions. In this part author puts forward his own concept of the production and supply integration along with the conditions for the concept’s application. The subject matter of the dissertation and the scope of research tasks reflect the needs of our times. The dissertation shows where to look for answers – for both management theorists and business practitioners – involved on a daily basis with improving production and supply processes at the operational level.

Liczba stron

153

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1498

Katalog on-line

to201380278

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tomasz Nowakowski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

01.05.2013

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Tadeusz Zaborowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

25.05.2013

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.09.2013

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: inżynieria produkcji