Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Lean management przy realizacji procesów budowlanych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Lean management implementation into construction processes

Language

polish

Keywords
PL
  • Lean Management
  • Lean Construction
  • usprawnianie procesów budowlanych
  • MŚP
  • DMAIC
EN
  • Lean Management
  • Lean Construction
  • improving construction processes
  • SME
  • DMAIC
Abstract

PL Praca traktuje o usprawnianiu procesów budowlanych z wykorzystaniem Lean Management (LM). W pracy przedstawiono stan wiedzy w zakresie stosowania LM w przedsiębiorstwach, jak również w zakresie klasyfikacji metod LM stosowanych przy usprawnianiu procesów. Pozwoliło to na sformułowanie celu pracy jako zaproponowanie algorytmu wdrożenia LM opartego na wielokryterialnej ocenie dostępnych metod i narzędzi z wykorzystaniem koncepcji hybrydowego systemu monitorowania umożliwiającego wybór i wdrożenie dopasowanej do oczekiwań przedsiębiorstw sektora budowlanego metody usprawnienia realizowanych procesów. W ramach realizacji prac przygotowano opis metod LM w budownictwie, przeanalizowano stan wiedzy przedsiębiorców w zakresie stosowania LM, zaproponowano algorytm wdrożenia LM w oparciu o cykl DMAIC i pokazano jego zastosowanie na 3 przykładach firm budowlanych. Pokazane wdrożenia ukazały znaczny filozofii LM i możliwość skutecznego jej zastosowania w budownictwie.

EN The work deals with the improvement of construction processes using Lean Management (LM). It presents the state of knowledge in the field of LM use in enterprises, as well as in the field of classification of LM methods used in improvement. It allowed to formulate the objective of the work as proposing the LM implementation algorithm based on a multicriteria evaluation of available methods and tools using the concept of a hybrid monitoring system enabling the selection and implementation of methods of streamlining the processes that are suited to the expectations of enterprises in construction. As part of the work, a description of LM methods was prepared, the state of entrepreneurs' knowledge in the use of LM was analyzed, the LM implementation algorithm was proposed based on the DMAIC cycle and its use was shown on three examples of construction companies. The implementations shown a significant potential of LM philosophy and the possibility of its effective use in construction.

Number of pages

202

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 2042

On-line catalog

to2020500417

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Elżbieta Radziszewska-Zielina

Place

Kraków, Polska

Date

27.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Sobotka

Place

Kraków, Polska

Date

18.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.06.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.