Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Lean management przy realizacji procesów budowlanych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Lean management implementation into construction processes

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Lean Management
  • Lean Construction
  • usprawnianie procesów budowlanych
  • MŚP
  • DMAIC
EN
  • Lean Management
  • Lean Construction
  • improving construction processes
  • SME
  • DMAIC
Streszczenie

PL Praca traktuje o usprawnianiu procesów budowlanych z wykorzystaniem Lean Management (LM). W pracy przedstawiono stan wiedzy w zakresie stosowania LM w przedsiębiorstwach, jak również w zakresie klasyfikacji metod LM stosowanych przy usprawnianiu procesów. Pozwoliło to na sformułowanie celu pracy jako zaproponowanie algorytmu wdrożenia LM opartego na wielokryterialnej ocenie dostępnych metod i narzędzi z wykorzystaniem koncepcji hybrydowego systemu monitorowania umożliwiającego wybór i wdrożenie dopasowanej do oczekiwań przedsiębiorstw sektora budowlanego metody usprawnienia realizowanych procesów. W ramach realizacji prac przygotowano opis metod LM w budownictwie, przeanalizowano stan wiedzy przedsiębiorców w zakresie stosowania LM, zaproponowano algorytm wdrożenia LM w oparciu o cykl DMAIC i pokazano jego zastosowanie na 3 przykładach firm budowlanych. Pokazane wdrożenia ukazały znaczny filozofii LM i możliwość skutecznego jej zastosowania w budownictwie.

EN The work deals with the improvement of construction processes using Lean Management (LM). It presents the state of knowledge in the field of LM use in enterprises, as well as in the field of classification of LM methods used in improvement. It allowed to formulate the objective of the work as proposing the LM implementation algorithm based on a multicriteria evaluation of available methods and tools using the concept of a hybrid monitoring system enabling the selection and implementation of methods of streamlining the processes that are suited to the expectations of enterprises in construction. As part of the work, a description of LM methods was prepared, the state of entrepreneurs' knowledge in the use of LM was analyzed, the LM implementation algorithm was proposed based on the DMAIC cycle and its use was shown on three examples of construction companies. The implementations shown a significant potential of LM philosophy and the possibility of its effective use in construction.

Liczba stron

202

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2042

Katalog on-line

to2020500417

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Elżbieta Radziszewska-Zielina

Miejsce

Kraków, Polska

Data

27.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Anna Sobotka

Miejsce

Kraków, Polska

Data

18.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport