Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wykorzystywanie instrumentów rynku kapitałowego w finansowaniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The advantage of capital market instruments in finansing of micro, medium and small companies in Poland

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • instrumenty rynku kapitałowego
  • alternatywne źródła fiansowania
  • rynek finansowy
  • małe i średnie przedsiębiorstwa
  • MSP
EN
  • capital market instruments
  • alternative sources of finance
  • finanrtial market small and medium-sized enterprises
  • SMEs
Streszczenie

PL Celem głównym dysertacji o charakterze poznawczym jest próba zbadania zmian zachodzących wśród przedsiębiorców i ich postrzegania możliwości oferowanych przez instytucje rynku kapitałowego, jako potencjalnego źródła pozyskiwania finansowania własnej przedsiębiorczości oraz ich wiedzy w tym zakresie, determinującej kształtowanie strategii finansowych przedsiębiorstw, a także próba określenia trendów i zachodzących tendencji wykorzystywania instrumentów rynku kapitałowego w zarządzaniu finansami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem utylitarnym dysertacji jest – na podstawie przeprowadzonych badań - sformułowanie i opracowane zależności będących celem realizacji pracy: określenia roli i barier dostępu MSP do rynku kapitałowego w Polsce.

EN The main aim of the cognitive dissertation is to examine the changes occurring among entrepreneurs and their perception of opportunities offered by capital market institutions as a potential source of financing their own entrepreneurship and their knowledge in this area determining the shaping of corporate financial strategies, as well as an attempt to identify trends and developments the tendency to use capital market instruments in financial management of micro, small and medium enterprises. The utilitarian goal of the dissertation is - based on the conducted research - formulation and elaborated dependencies being the goal of the work: determining the role and barriers of access of SMEs to the capital market in Poland.

Liczba stron

286

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2035

Katalog on-line

to2018998141

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Aurelia Bielawska

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

28.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krystyna Poznańska

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

31.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości