Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Akumulator kwasowo-ołowiowy modyfikowany cieczą jonową

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Lead-Acid Battery Modified by Ionic Liquid

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • elektrochemia
  • akumulator kwasowo-ołowiowy
  • ciecz jonowa
EN
  • electrochemistry
  • lead-acid battery
  • ionic liquid
Streszczenie

PL Celem pracy było opracowanie nowego dodatku masy aktywnej elektrody dodatniej akumulatora kwasowo – ołowiowego – cieczy jonowej. Zostało to zrealizowane poprzez określenie zależności pomiędzy budową związków, a ich właściwościami elektrochemicznymi, takimi jak: wpływ na nadpotencjał reakcji wydziałania wodoru i tlenu, korozję kolektorów prądowych oraz szybkość reakcji z proszkiem ołowiu. Wybrana ciecz jonowa posiadająca parametry odpowiadające temu zastosowaniu została użyta do wytworzenia elektrod dodatnich, które następnie zostały wykorzystane do produkcji ogniw kwasowo – ołowiowych. Ten etap pozwolił na określenie odpowiedniego składu masy aktywnej. Ostatecznym testem przydatności badanego związku było zbadanie parametrów eksploatacyjnych akumulatorów kwasowo – ołowiowych, zawierających dodatek wybranej cieczy jonowej o określonym stężeniu wytworzonych w skali przemysłowej w firmie Autopart.

EN The purpose of the work was to develop a new addition of active mass of the positive electrode of the lead-acid battery – ionic liquid. This was accomplished by determining the relationship between the structure of the compounds and their electrochemical properties, such as: the effect on the overpotential of the reaction of hydrogen and oxygen, corrosion of current collectors or the rate of reaction with lead powder. The selected ionic liquid having the parameters corresponding to this application has been used to produce positive electrodes, which were used to produce lead – acid batteries. This stage allowed to determine the appropriate composition of the active mass. The final test of the suitability of the examined compound was the evaluation of the operating parameters of lead – acid batteries containing the addition of a selected ionic liquid in a specified concentration produced in an industrial scale at Autopart company.

Liczba stron

179

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2058

Katalog on-line

to2020500425

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Czerwiński

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

29.12.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Ślepski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

17.12.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

03.03.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne