Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza dostosowania wybranych elementów silnika samochodowego do zastosowania w ultralekkim statku powietrznym

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of adaptation of selected car engine elements for application in an ultra-light aircraft

Language

polish

Keywords
PL
  • ultralekki statek powietrzny
  • kolektor dolotowy
  • numeryczna mechanika płynów
  • masowe natężenie przepływu powietrza
EN
  • ultra-light aircraft
  • intake manifold
  • computational fluid dynamics
  • air flow meter
Abstract

PL Praca dotyczy analizy dostosowania samochodowego silnika spalinowego do zastosowania w ultralekkim statku powietrznym. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano rynek przewozów pasażerskich w sektorze transportu lotniczego. W kolejnym rozdziale dokonano analizy przepisów prawnych dotyczących dopuszczenia do ruchu lotniczego ultralekkich statków powietrznych oraz opisano rynek dla tej grupy środków transportu. W rozdziale trzecim zaprezentowano porównanie silników spalinowych stosowanych obecnie w ultralekkich statkach powietrznych i pojazdach samochodowych. Na tym zakończono analizę literatury i następnie sformułowano cel i zakres pracy oraz przedstawiono tezę pracy (rozdział 4).W rozdziale piątym przedstawiono metodykę badawczą, w której zawarto opis programu badań własnych, wykorzystanej aparatury pomiarowej oraz stanowisk badawczych, a w szczególności opracowanego w ramach rozprawy autorskiego stanowiska do badań kolektorów dolotowych. Kolejny rozdział dotyczy opisu propozycji zmian konstrukcyjnych samochodowego silnika spalinowego i jego osprzętu, aby możliwe było jego zastosowanie w ultralekkich statkach powietrznych. W rozdziale 8 zaprezentowano wyniki badań. Prace zakończono wnioskami i kierunkami dalszych prac.

EN The PhD thesis concerns the analysis of the possibility of adaptating the car's internal combustion engine for use in ultra-light aircraft. The first chapter describes the passenger transport market in the air transport sector. The second chapter analyzes the law regulations regarding the airworthiness of ultra-light aircraft and describes the market for this group of aircraft. The literature analysis was completed and the purpose and scope of the work were formulated and the dissertation thesis was presented (chapter 4). The next part of the doctoral dissertation concerned the empirical proof of the thesis and the fulfillment of the primary and specific goals. The fifth chapter presents the adopted research methodology, which includes a description of the devised research program, the measuring equipment used, and the research stands, and in particular, the test bed for intake manifold investigations developed within the framework of the dissertation. The next chapter concerns the description of proposals for the structural changes of the car engine and its subcomponents so that it could be used in an ultra-light aircraft. Chapter 8 presents the results of empirical research. . The dissertation was ended with presented applications and directions for further work.

Number of pages

121

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1954

On-line catalog

to201890822

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ilona Jacyna-Gołda

Place

Warszawa, Polska

Date

23.11.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Kaźmierczak

Place

Wrocław, Polska

Date

27.11.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.12.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.