Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Synteza widoków wirtualnych w rzadkich systemach wielokamerowych dla zastosowań w swobodnej nawigacji

Authors

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Virtual view synthesis in sparse multicamera systems for free navigation applications

Language

polish

Keywords
PL
  • synteza widoków wirtualnych
  • system swobodnej nawigacji
  • telewizja swobodnego punktu widzenia
EN
  • virtual view synthesis
  • free navigation system
  • free-viewpoint television
Abstract

PL Rozprawa dotyczy syntezy widoków wirtualnych w systemach swobodnej nawigacji z rzadkim rozmieszczeniem kamer. W początkowej części pracy przedstawiono przegląd znanych z literatury metod syntezy widoków wirtualnych, a także przedyskutowano problemy wynikające z rzadkiego rozmieszczenia kamer. W rozprawie zaprezentowano opracowaną przez autora metodę syntezy widoków wirtualnych dostosowaną do rzadkich systemów wielokamerowych. Zaproponowana metoda syntezy widoków wirtualnych wykorzystuje następujące opracowane przez autora techniki poprawiające jakość syntezowanych widoków: - wypełnianie odsłonięć przy użyciu informacji z dalszych widoków rzeczywistych, - korekcja niespójności barwnej, - filtracja rozmytych krawędzi w widokach rzeczywistych wykorzystująca analizę gradientów, - rzutowanie punktów do widoku wirtualnego zapewniające ciągłość obiektów, - wstępne zwiększanie rozdzielczości rzeczywistych widoków i map głębi. Ponadto wykazano, iż możliwe jest stworzenie metody syntezy widoków rzeczywistych wykorzystującej reprezentację „obraz wielowidokowy + głębia” umożliwiającej syntezę dobrej jakości widoków wirtualnych w czasie rzeczywistym. Tym samym jest możliwe stworzenie systemu swobodnej nawigacji, w którym widz może się wirtualnie przemieszczać dookoła sceny zarejestrowanej przy pomocy rzadkiego systemu wielokamerowego.

EN The dissertation is related to the virtual view synthesis for sparse multicamera systems. At the beginning existing virtual view synthesis methods are described. Moreover, problems caused by sparse camera arrangement are discussed. In the dissertation, the author’s virtual view synthesis method suitable for sparse multicamera systems is presented. Proposed virtual view synthesis method uses original techniques improving the quality of synthesized virtual views: - disocclusion filling using information from non-neighboring real views, - color inconsistence correction, - gradient-based filtering of blurred edges in real views, - technique of point projection preserving objects’ continuity, - technique of preliminary increasing resolution of the real views and depth maps. Moreover, it was proved, that it is possible to create MVD-based virtual view synthesis method, which allows to synthesize good-quality virtual views in the real time. Therefore it is possible to create a free-navigation system, where a viewer may virtually navigate around the scene acquired by the sparse multicamera system.

Number of pages

266

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1931

On-line catalog

to201990757

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Kasiński

Place

Poznań, Polska

Date

15.11.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Robert Sitnik

Place

Warszawa, Polska

Date

05.11.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.12.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: multimedia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.