Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Synteza widoków wirtualnych w rzadkich systemach wielokamerowych dla zastosowań w swobodnej nawigacji

Autorzy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Virtual view synthesis in sparse multicamera systems for free navigation applications

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • synteza widoków wirtualnych
  • system swobodnej nawigacji
  • telewizja swobodnego punktu widzenia
EN
  • virtual view synthesis
  • free navigation system
  • free-viewpoint television
Streszczenie

PL Rozprawa dotyczy syntezy widoków wirtualnych w systemach swobodnej nawigacji z rzadkim rozmieszczeniem kamer. W początkowej części pracy przedstawiono przegląd znanych z literatury metod syntezy widoków wirtualnych, a także przedyskutowano problemy wynikające z rzadkiego rozmieszczenia kamer. W rozprawie zaprezentowano opracowaną przez autora metodę syntezy widoków wirtualnych dostosowaną do rzadkich systemów wielokamerowych. Zaproponowana metoda syntezy widoków wirtualnych wykorzystuje następujące opracowane przez autora techniki poprawiające jakość syntezowanych widoków: - wypełnianie odsłonięć przy użyciu informacji z dalszych widoków rzeczywistych, - korekcja niespójności barwnej, - filtracja rozmytych krawędzi w widokach rzeczywistych wykorzystująca analizę gradientów, - rzutowanie punktów do widoku wirtualnego zapewniające ciągłość obiektów, - wstępne zwiększanie rozdzielczości rzeczywistych widoków i map głębi. Ponadto wykazano, iż możliwe jest stworzenie metody syntezy widoków rzeczywistych wykorzystującej reprezentację „obraz wielowidokowy + głębia” umożliwiającej syntezę dobrej jakości widoków wirtualnych w czasie rzeczywistym. Tym samym jest możliwe stworzenie systemu swobodnej nawigacji, w którym widz może się wirtualnie przemieszczać dookoła sceny zarejestrowanej przy pomocy rzadkiego systemu wielokamerowego.

EN The dissertation is related to the virtual view synthesis for sparse multicamera systems. At the beginning existing virtual view synthesis methods are described. Moreover, problems caused by sparse camera arrangement are discussed. In the dissertation, the author’s virtual view synthesis method suitable for sparse multicamera systems is presented. Proposed virtual view synthesis method uses original techniques improving the quality of synthesized virtual views: - disocclusion filling using information from non-neighboring real views, - color inconsistence correction, - gradient-based filtering of blurred edges in real views, - technique of point projection preserving objects’ continuity, - technique of preliminary increasing resolution of the real views and depth maps. Moreover, it was proved, that it is possible to create MVD-based virtual view synthesis method, which allows to synthesize good-quality virtual views in the real time. Therefore it is possible to create a free-navigation system, where a viewer may virtually navigate around the scene acquired by the sparse multicamera system.

Liczba stron

266

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1931

Katalog on-line

to201990757

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Kasiński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.11.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Robert Sitnik

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

05.11.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.12.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: multimedia