Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkilo-1,X-bis(bis(2-hydroksyetylo)oktadec-9-enamoniowy) albo bis(etano)amino-2,2'-bis(bis(2-hydroksyetylo)oktadec-9-enamoniowy), albo buteno-1,4-bis(bis(2-hydroksyetylo)oktadec-9-enamoniowy), sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako herbicydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

417453

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

06.06.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

26/2017

Data upublicznienia

18.12.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231262

Data otrzymania prawa

03.10.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

02/2019

Data upublicznienia

28.02.2019