Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analiza wpływu losowych zanieczyszczeń na pracę modułu fotowoltaicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Impact analysis random pollution on the operation of the photovoltaic module

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 74

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • moduł fotowoltaiczny
  • fotowoltaika
  • losowe zanieczyszczenia
  • PV
Streszczenie

PL W pracy autorzy przedstawili metodologię postępowania w wykrywaniu nieprawidłowości w bieżącej pracy modułu fotowoltaicznego. Skupiono się szczególnie na identyfikacji skutków wyłączeń losowych części roboczych powierzchni modułu, spowodowanych występowaniem naturalnych przysłon występujących podczas normalnej eksploatacji. Wprowadzono pojęcie niesprawności modułu i zaproponowano metodę minimalizacji wpływu chwilowych, krótkotrwałych czynników takich jak zacienienia, oblodzenia czy lokalne miejscowe zmiany temperatur powierzchni. Rozważania zweryfikowano dokonanymi pomiarami doświadczalnymi, których rezultaty potwierdziły poprawność przyjętych założeń.

EN In this paper the authors present the proceeding methodology for detecting anomalies in the current work of the photovoltaic module. Focused particularly on identifying the effects of random exceptions operating surfaces the module caused by the presence of natural apertures existing during normal operation. Introduced the concept of disability the module and proposed a method to minimize the impact of temporary, short-term factors such as shading, ice or topical local the surface temperature variations. Considerations were verified experimental measurements, the results of which confirmed the correctness of the assumptions.

Strony (od-do)

269 - 274

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0