Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wykorzystanie systemu SCADA w procesie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Use of the SCADA system in the production process of mix asphalt

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 76

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • SCADA
  • CitectSCADA
  • mieszanka mineralno-asfaltowa
  • symulacja procesu wytwarzania
  • wizualizacja procesu wytwarzania
  • wytwórnia mas bitumicznych
Streszczenie

PL W pracy autorzy przedstawili propozycję wykorzystania przykładowego systemu wizualizacji i sterowania (SCADA) w procesie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawarto wprowadzenie na temat podstaw sterowania oraz scharakteryzowano wybrany system SCADA. Następnie opisano rozpatrywany proces produkcyjny oraz wspomniano o elementach wykonawczych biorących w nim udział. Szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań wizualizacyjnych oraz sterujących procesem. Zaprojektowano algorytm sterowania, wdrożono go w stworzonej aplikacji symulacyjnej oraz przedstawiono jej zadania i możliwości.

EN The authors presented a proposal to use the example visualization and control system (SCADA) for the production of mix asphalt. It was contained the introduction of the basics of control and was characterized the selected SCADA system. Then it was described the considered production process and it was mentioned the regulation elements participating in it. Special attention was paid the implementation of tasks of visualization and process control. Control algorithm is designed, implemented it in an created simulation application and presented its tasks and opportunities.

Strony (od-do)

225 - 232

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9