Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zastosowanie metody DEA w badaniu efektywności parków naukowo-technologicznych

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

EN The application of DEA method in the study of efficiency of scientific and technological parks

Year of publication

2013

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2013 | Journal number: nr 61

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • efektywność
  • metoda DEA
  • benchmarking
  • parki technologiczne
  • parki naukowo-technologiczne
Abstract

PL W związku z dynamicznym wzrostem liczby działających w Polsce parków naukowo-technologicznych coraz częściej zadaje się pytania o efektywność ich funkcjonowania. Informacje te stały się szczególnie ważne dla inwestorów, którzy przeznaczają coraz większe nakłady finansowe zarówno na tworzenie parków, jak i na ich późniejszą działalność. Celem artykułu jest analiza użyteczności zastosowania metody DEA w badaniu względnej efektywności parków naukowo-technologicznych. Metoda ta umożliwia pomiar efektywności z uwzględnieniem różnych obszarów działalności badanych obiektów, odpowiadających za osiąganie odmiennych celów. W artykule zbadano zależności pomiędzy osiąganiem tych celów przez poszczególne parki. Rozważania poparto zestawieniem wskaźników efektywności według przyjętych kryteriów odnoszących się do nakładów oraz efektów charakteryzujących badane jednostki decyzyjne.

EN The dynamic growth of the number of operating science and technology parks in Poland has led to the emergence of increasingly frequent questions about the effectiveness of their operations. This information has become particularly important for investors who are spending more capital both on the stage of development of parks, as well as their subsequent activities. This article aims to analyze the usefulness of the DEA method in the study of relative efficiency of science and technology parks. This method takes into account the measurement of the effectiveness of various policy areas of examined objects responsible for achieving various goals. The article examines the relationships occurring between the realization of these goals by the individual parks. Considerations are supported by a compilation of performance indicators according to established criteria relating to the expenditures and effects describing the researched decision units.

Pages (from - to)

109 - 119

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0