Processing may take a few seconds...

Article


Title

Coordinate measuring technique in evaluating accuracy of a face worm gear

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Pomiary współrzędnościowe w ocenie dokładności płaskich przekładni spiroidalnych

Year of publication

2013

Published in

Archives of Mechanical Technology and Automation

Journal year: 2013 | Journal volume: vol. 33 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • coordinate measuring technique
  • face worm gear accuracy
PL
  • płaska przekładnia spiroidalna
  • kasowanie luzu
Abstract

EN A coordinate measuring machine is proposed by the author for the face worm gear accuracy evaluation. A developed methodology based on coordinate measuring machine is presented. The methodology contains graphical models depicting the methods for face toothing parameters investigation. The examined parameters of the toothing are: profile, tooth line and angular pitch. The paper includes the results of investigations carried out on face worm gear toothing shaped by means of different methods and also by a new method developed by the authors. A short coordinate measuring machine selection guide for gear measuring is also presented in the paper. It includes an evaluation of the measured gear deviations accuracy. The research showed conformity between the theoretical geometry of the face worm wheel and the measured one, as well as proved correctness of the new method of shaping face worm gear.

PL Autorzy zaproponowali wykorzystanie współrzędnościowej techniki pomiarowej do oceny dokładności płaskich przekładni spiroidalnych. Przedstawiona metoda zawiera modele graficzne obrazujące sposoby oceny parametrów uzębienia czołowego. Badano dokładność profilu, linii zęba i podziałki kątowej. W artykule zamieszczono wyniki badań uzębienia czołowego kształtowanego różnymi metodami, w tym nową metodą opracowaną przez autorów. Podano również uproszczoną metodę doboru maszyny pomiarowej do pomiaru kół zębatych. Wyniki badań potwierdzają zgodność geometrii modeli teoretycznych oraz wykonanych i zmierzonych, w tym również poprawność opracowanej przez autorów nowej metody kształtowania uzębienia przekładni spiroidalnej.

Pages (from - to)

3 - 14

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.