Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Wydanie

368

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Wydawca z listy MNiSW

Polska Akademia Nauk

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-934123-9-6

Opublikowano w

Seria: Studia z Zakresu Inżynierii

Rozdziały
Modelowanie systemów dystrybucji wody (s. 57-72)
Energochłonność urządzeń i procesów technologicznych w wodociągach i kanalizacji (s. 129-139)
Procesy jednostkowe oraz technologie i urządzenia w uzdatnianiu wody (s. 163-190)
Metody sterowania i optymalizacji w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych (s. 287-304)