Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Wspomaganie zarządzania jakością procesów pracy w przedsiębiorstwach przez diagnozowanie stanów kompetencji

Authors

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Supporting the management of the quality of work processes in enterprises by diagnosing the state of competences

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 73

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kompetencje
  • jakość
  • zarządzanie jakością
  • diagnoza kompetencji
EN
  • competences
  • quality
  • quality management
  • competence diagnosis
  • state of competence
Abstract

PL Bezpośrednim powodem opracowania niniejszego artykułu jest dostrzeżenie luki w teorii nauk o zarządzaniu, która dotyczy ukierunkowania działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach na stany kompetencji. Choć w literaturze i normach ISO serii 9000 sygnalizuje się wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na jakość, dostrzeżono niedostatek konkretnych propozycji dotyczących stosowania w zarządzaniu jakością metod i narzędzi wspomagających doskonalenie stanów kompetencji, postrzeganych jako zasób na wejściu do działań w przedsiębiorstwach. Ze względu na zasobowy charakter kompetencji ich stany w przedsiębiorstwach mają wpływ na jakość rezultatów działań (w tym produktów). Celem, jaki sformułowano w artykule, jest zidentyfikowanie metod, których wykorzystanie w zarządzaniu jakością pozwoli na poszerzenie możliwości doskonalenia stanów kompetencji na stanowiskach pracy. Jak pokazano w artykule, pomocne w tym kontekście może być wykorzystanie osiągnięć z zakresu zarządzania kompetencjami, które najczęściej nie jest łączone z zarządzaniem jakością, a bardziej z zarządzaniem wiedzą. W artykule dokonano przeglądu wybranych metod diagnozowania kompetencji, które można włączyć do repertuaru działań prewencyjnych oraz badania i oceny, stanowiących dwie z kategorii działań w obszarze zarządzania jakością. W szczególności dokonano analizy zalet i wad tych metod.

EN The direct reason for writing this article was noticing the gap in the theory of management science which directs the prevention activities in enterprises on the state of competences. Though literature and ISO 9000 standards signal the impact of human resource management on quality, the authors notice lack of proposals concerning applying of methods and tools improving the state of competences in quality management. Due to the resourceful nature of competencies, their states have an impact on the quality of the results of the activities (including products). The objective of the article is to identify methods whose use in the quality management will allow to widen the possibilities to improve the state of competences at workplaces. As it is shown in the article, it may be helpful to use the achievements in the fields of competence management, which mostly is not associated with quality management but with knowledge management. In this article selected methods of competence diagnosis are reviewed, which can be included in the repertoire of preventive, research and evaluation activities. The advantages and disadvantages of these methods were analyzed.

Pages (from - to)

253 - 271

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.074.17

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

10.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.