Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Naziemna organizacja ruchu czy kładki i przejścia podziemne dla pieszych w miastach?

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Ground traffic organization or footbridges and underpasses for pedestrians in cities?

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przejścia podziemne
  • kładki dla pieszych
  • organizacja ruchu
EN
  • underpasses
  • footbridges
  • traffic organization
Abstract

PL Przechodzenie pieszych przez drogę należy do najbardziej ryzykownych zachowań uczestników ruchu. Ponieważ miasta charakteryzują się dużym udziałem ruchu pieszych, organizacja ich ruchu, obok zapewnienia jak najlepszej przepustowości, to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi przed projektantem dróg i ulic oraz zarządzającym ruchem. Rozwiązaniem gwarantującym największy poziom bezpieczeństwa dla pieszych oraz przepustowość drogi jest kładka lub przejście podziemne, lecz wiążą się one jednocześnie z największymi kosztami, zarówno na etapie budowy, jak i utrzymania. Naziemna organizacja ruchu wymaga także znacznych nakładów finansowych, szczególnie przy bardziej rozbudowanych przejściach przez jezdnię. W referacie opisano uwarunkowania bezpiecznego ruchu pieszych na przejściach jednopoziomowych oraz wielopoziomowych. Dokonano analizy alternatywnych rozwiązań przejść dla pieszych na trzech przykładach związanych z różnymi aspektami realizacji dwupoziomowych przejść dla pieszych. Przedstawione w referacie przykłady pokazują, jak wiele czynników wpływa na wybór między przejściem naziemnym a kładką lub tunelem dla pieszych. Rozstrzygnięcie o priorytecie jednego z czynników: wygody pieszych, przystosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, przepustowości drogi oraz kosztów nie jest jednoznaczne i powinno być każdorazowo poprzedzone wnikliwą analizą, już na etapie podjęcia decyzji o budowie przejścia wielopoziomowego.

EN Crossing the street is the most risky action for pedestrians. Because of significant pedestrian traffic in the cities, its organization, besides ensuring the best traffic capacity, is one of the most important tasks for roads and streets designer and traffic administrator. A solution that guarantees the highest level of safety and proper road traffic capacity is a footbridge or an underpass, but they are the most expensive solutions at the same time, both during the construction stage and in maintenance. Ground traffic organization requires also high financial expenditures, especially in case of larger crossings. In the paper the authors described conditions for a safe pedestrian traffic on singlelevel and two-level pedestrian crossings. An alternative solution analysis is presented on three examples connected with diffrent aspects of two-level crossing construction. The examples show how many factors have to be concidered when choosing between ground traffic organization or footbridges and underpasses for pedestrians. Deciding on a priority of one of the factors: pedestrians convenience, adaptation for the needs of all of the users, road traffic capacity and costs is not simple and should be supported each time with a careful analysis from the very beginning.

Pages (from - to)

245 - 256

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.17

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.