Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Ocena ryzyka zawodowego starszego wykładowcy na wyższej uczelni technicznej

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Occupational risk assessment of the senior lecturer position at a technical university

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 75

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • nauczyciel akademicki
 • chronometraż
 • ocena ryzyka zawodowego
 • metoda risk score
 • propozycje zmian
 • szacunkowy kosztorys
EN
 • academic teacher
 • time study
 • occupational risk assessment
 • risk score method
 • proposed changes
 • cost estimate
Abstract

PL Ocena ryzyka zawodowego w świetle przepisów obowiązującego prawa jest podstawowym narzędziem, które powinien wykorzystywać pracodawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Nauczyciele akademiccy to grupa pracowników, których praca ma specyficzny charakter. W ramach artykułu dokonano identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela akademickiego, będącego pracownikiem uczelni państwowej. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu problematyki ryzyka zawodowego, opisano stanowisko pracy i czynności wykonywane na stanowisku pracy nauczyciela akademickiego. W artykule zawarto chronometraż oraz zidentyfikowano uciążliwości na badanym stanowisku pracy za pomocą wywiadu. Do oszacowania ryzyka zawodowego wybrano metodę risk score. Praca zawiera dokładny opis metody oraz przedstawione w formie tabeli ryzyko zawodowe na stanowisku pracy nauczyciela akademickiego. Zaproponowano rozwiązania, których celem jest zmniejszenie ryzyka oraz sporządzono szacunkowy kosztorys proponowanych zmian. Oceniono możliwość wprowadzenia owych propozycji pod względem finansowym.

EN The assessment of occupational risk in the light of applicable law is a basic tool that should be used by the employer to ensure the safety and health of workers. Academic teachers are a group of employees whose work is of a specific character. The article identi-fies hazards and includes an occupational risk assessment for an academic teacher who is an employee of a state university. This paper presents the basic concepts in the field of occupational risk, a description of the workplace and the activities performed at the teacher's workplace. The article includes a time study and identified burdensome conditions at the studied workstation by conducting an interview. The Risk Score method was selected for the risk assessment. The work contains a detailed description of the method and a table presenting the occupational risk in the workplace of an academic teacher. Solutions designed to mitigate risks and a cost estimate of the suggested changes are proposed. The possibility of introducing these proposals was assessed financially.

Pages (from - to)

127 - 140

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.075.10

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.