Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wyznaczniki organizacji studenckich zespołów projektowo-badawczych a kształcenie problemowe

Autorzy

Wariant tytułu

EN Didactic aspects of the use of virtual laboratories in education complementary

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 73

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kształcenie problemowe
  • scenariusz projektu problemowego
  • kurs komplementarny
  • blended learning
Streszczenie

PL W referacie przedstawiono propozycję programowania scenariuszy w zakresie organizacji i realizacji projektów wirtualnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień projektowania zespołowego. Prezentację ograniczono do grupy kursów komplementarnych, w których część zajęć dotąd realizowanych w salach i laboratoriach dydaktycznych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego, będzie wydzielona i prowadzona w formie sesji zdalnych z wykorzystaniem wydziałowej platformy edukacyjnej. Zwrócono uwagę na możliwość dostosowywania komponentów interaktywnych platformy w kontekście planowanych interakcji nie tylko w relacjach nauczyciel-student-nauczyciel, ale również student-student. Założono, że jednym z warunków brzegowych rozważanego problemu będzie projektowanie i komunikacja w zespole projektowym wyłącznie poprzez wymianę informacji na odległość. Dla ustalenia uwagi, w referacie ogólne sformułowania i sugestie wyprowadzono z przykładowych zagadnień problemowych, tematycznie związanych z planowaniem i organizacją procedur przetwarzania rozproszonego w lokalnych sieciach teleinformatycznych, z możliwością wielobieżnego i wielostanowiskowego wykonywania obliczeń numerycznych oraz akwizycją danych w czasie rzeczywistym.

EN In this paper, the proposal for organization and implementation of virtual projects is presented. Particularly highlighted issues of design team. Attention was drawn to the possibility of adjusting the components of interactive platforms in the context of planned interactions. For definiteness, the general wording and suggestions in this article are derived from actual projects. Projects are thematically linked to the organization of distributed processing procedures in local area networks. In addition, an interesting summary of the migration of data related to the implementation of projects in the function of communication and exchange of information used in distance education are presented.

Strony (od-do)

227 - 234

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9