Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Fundamenty strategii kształtowania inteligentnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz lotniskowych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Foundations of the strategy of creation of intelligent materials and road and airport pavements

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Pomimo że inteligencja jest definiowana głównie jako sprawność poznawcza człowieka, we współczesnym świecie jej przejawy już dawno przekroczyły tę granicę. Można powiedzieć, że naturalną konsekwencją jej posiadania jest duży stopień rozbudowanej i dobrze zorganizowanej wiedzy. W przełożeniu na język cyfrowy odpowiednio skonfigurowane zaplecze informatyczne, laboratoryjne oraz wysoka jakość pozyskiwania informacji i zarządzania ich przepływem tworzą złożone i wielowymiarowe zadania. Pracownicy Zakładu Budownictwa Drogowego w Instytucie Inżynierii Lądowej już od dłuższego czasu włączają się w nurt rozwoju tradycyjnego systemu sieci drogowej, zarówno w duchu stosowania innowacyjnych i ekologicznych materiałów do warstw nawierzchni drogowych, jak i inteligentnego przetwarzania wieloaspektowych baz danych drogowych. W artykule przedstawione są kierunki badań autorów konsekwentnie rozpowszechniane w kraju i na świecie.

EN Although intelligence is defined mainly as human cognitive ability, in the modern world its effects have long exceeded this limit. The natural consequence of having it is a large degree of extensive and well-organized knowledge. Translated into digital language, properly configured IT and laboratory facilities as well as high quality of information acquisition and management of its flow create complex and multidimensional tasks. The employees of Division of Road Engineering at the Institute of Civil Engineering have been involved in the development of the traditional road network system for a long time, both in terms of the use of innovative and ecological materials for road pavement layers and intelligent processing of multi-faceted road databases. The article presents the directions of the authors' research, consistently disseminated in Poland and abroad.

Pages (from - to)

163 - 171

Book

Jubileusz pięćdziesięciolecia Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej 1970-2020

Points of MNiSW / chapter

20.0