Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Modelowanie, technologia pomiarów i monitoring w dorobku badawczym Zakładu Geodezji

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Modeling, measurement technology and monitoring in the research achievements of the Division of Geodesy

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Działający na Politechnice Poznańskiej Zakład (obecnie Pracownia) Geodezji od początku do czasów współczesnych realizował misję wspomagania budownictwa w następujących blokach zagadnień: • wykonywanie map wielkoskalowych lub innych modeli obiektów budowlanych albo otaczającego terenu obecnych lub przyszłych inwestycji; • wdrażanie nowych rozwiązań pomiarowych wynikających z rozwoju technologicznego, a także własnych rozwiązań w zakresie sprzętowym i metodologicznym; • wykonywanie modeli sieci uzbrojenia terenu wsparte podstawowymi analizami sieciowymi; • wykonywanie innych analiz przestrzennych, a w szczególności monitorowanie przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub inżynierskich albo ich części. Działania te w sposób przeglądowy zaprezentowano w niniejszej publikacji.

EN The Division (currently Laboratory) of Geodesy, operating at the Poznań University of Technology, from the very beginning of its activity to this time, carried out the mission of supporting civil engineers in the following areas: • preparation of large-scale maps or other models of construction objects or the surrounding area of current or future investments; • implementation of new measurement solutions resulting from technological development, as well as own solutions in the field of equipment and methodology; • making models of the utilities network supported by basic network analyzes; • performing other spatial analyzes, in particular monitoring displacements and deformations of construction or engineering structures, or their parts. These activities are presented in an overview in this paper.

Pages (from - to)

223 - 235

Book

Jubileusz pięćdziesięciolecia Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej 1970-2020

Points of MNiSW / chapter

20.0