Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Analiza ekonomiczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN The economic analysis of the use of individual housing nodes for a multi-family residential building in order to fulfill WT2021

Year of publication

2021

Published in

Rynek Energii

Journal year: 2021 | Journal number: nr 5 (156)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • budynek mieszkalny wielorodzinny
  • analiza ekonomiczna
EN
  • multi-family residential building
  • economic analysis
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia wytycznych technicznych WT2021. Przeanalizowano 16 wariantów, w tym rozwiązania klasyczne z tradycyjną dystrybucją centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jako studium przypadku wybrano projekt referencyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z 5-ciu kondygnacji nadziemnych po 12 mieszkań każda oraz z 1-ej kondygnacji podziemnej – garażu wielostanowiskowego. Wybrany budynek o powierzchni użytkowej wynoszącej Auz-3505m² zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej w miejscowości Poznań. W celu przeprowadzenie analizy ekonomicznej obliczono koszty inwestycyjne, eksploatacyjne oraz całkowite skumulowane dla każdego z analizowanych wariantów. Wykazano, że zastosowanie indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych jest ekonomicznie uzasadnianą możliwością techniczną prowadzącą do obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną co prowadzić może do spełniania wartości granicznych narzuconych przez aktualnie obowiązujące wytyczne techniczne i braku konieczności wykonania innych ulepszeń energetycznych projektowanych obiektów.

EN The article presents the results of the economic analysis of the use of individual housing nodes for a multi-family residential building in order to meet the WT2021 technical guidelines. 16 variants were analyzed, including classic solutions with traditional distribution of central heating and preparation of domestic hot water. As a case study, the project of a reference multi-family residential building consisting of 5 above-ground storeys with 12 apartments each and the 1st underground floor - multi-car garage was selected. The selected building with a usable area of AUŻ = 3505 m² is located in the II climatic zone in Poznań. In order to conduct the economic analysis, the investment, operating and total cumulative costs for each of the analyzed variants were calculated. It has been shown that the use of individual housing nodes for multi-family residential buildings is an economically justified technical possibility leading to a reduction in the demand for primary energy, which may lead to compliance with the limit values imposed by the currently applicable technical guidelines and no need to make other energy improvements to the designed facilities.

Pages (from - to)

57 - 67

URL

http://rynek-energii.pl/pl/RE156#

Ministry points / journal

70.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.