Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Badanie przydatności wykorzystania nowoczesnych technologii GIS w sytuacjach kryzysowych dla wybranych dyscyplin zarządzania i stanów nadzwyczajnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Study of the suitability of using modern GIS technologies in crisis situations for selected management disciplines and emergencies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie kryzysowe
  • systemy informacji przestrzennej
  • odporność organizacyjna
  • zarządzanie ciągłością działania.
EN
  • crisis management
  • Geographic Information System
  • organizational resilience
  • business continuity management
Abstract

PL Celem niniejszego opracowania jest zbadanie przydatności wykorzystania nowoczesnych technologii GIS w sytuacji kryzysowej dla wybranych dyscyplin zarządzania oraz stanów nadzwyczajnych. Autorzy, opierając się m.in. na taksonomii stanów bezpieczeństwa narodowego oraz koncepcji integracji korporacyjnych systemów zarządzania przy-wracających zdolności operacyjne organizacji po zakłóceniach, przedstawiają wyniki badań przydatności. Badania empiryczne przeprowadzono na grupie studentów Politechniki Poznańskiej. Metodyka badania opiera się na kwestionariuszu ankietowym. Korzystając z wyników ankiety, stwierdzono że aplikacje GIS są bardzo przydatna dla wybranych dyscyplin zarządzania, sytuacji awaryjnych oraz stanów nadzwyczajnych. Jednakże istnieją różnice w postrzeganiu tej przydatności przez respondentów i w związku z tym została przedstawiona hierarchizacja przydatności. Główne wnioski z badania pokazują, że wykorzystania nowoczesnych technologii GIS w sytuacji kryzysowej poprawia jakość zarządzania oraz pozwala na powszechną dostępność do informacji przestrzennej w sytuacji kryzysowej.

EN The aim of this study is to investigate the suitability of using modern GIS technologies in a crisis situation for selected management disciplines and emergencies. The authors, based on, inter alia, on the taxonomy of national security states and the concept of integration of corporate management systems that restore operational capabilities of the organization after disruptions, present the results of suitability studies. Empirical research was carried out on a group of students from the Poznań University of Technology. The research methodology is based on a questionnaire. Using the survey results, it was found that GIS applications are very useful for selected management disciplines, emergency situations and emergency states. However, there are differences in the perception of this usefulness by the respondents and therefore the hierarchy of usefulness has been presented. The main conclusions from the study show that the use of modern GIS technologies in a crisis situation improves the quality of management and allows for universal availability of spatial information in a crisis situation.

Pages (from - to)

175 - 192

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2022/10/18/tom_i_nauka_dla_obronnosci.pdf#page=185

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.