Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Podstawy fizyczne wyboru parametru diagnostycznego wzrostu złogów

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Physical Foundations for the Selection of Diagnostic Parameters of Atherosclerotic Plaque Growth

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • miażdżyca
  • złogi
  • zaburzenia przepływu krwi
  • parametr diagnostyczny
EN
  • plaque
  • lesions
  • atherosclerosis
  • diagnostic parameter
  • plaque shape
Abstract

PL Zwężenie tętnicy szyjnej jest istotną przyczyną niedokrwienia mózgu. Istotnym elementem określającym zwiększone ryzyko udaru mózgu jest procent zwężenia pola przekroju tętnicy powodujące istotnie hemodynamiczne zaburzenie w przepływie krwi. Przeanalizowano cztery wyidealizowane postacie przyrostu blaszki miażdżycowej i wyznaczono parametr diagnostyczny określający istotne zaburzenia w przepływie krwi. Parametr ten wyraża stosunek względnego spadku siły tarcia do względnego przyrostu pola złogów. Analizie poddano warstwowy typ narastania złogów, następnie kołowy, soczewkowy i wreszcie mimośrodowy. Okazuje się, że bez względu na kształt złogów i ich geometrię, dochodzi do szybkich i istotnych zmian parametru diagnostycznego przy zwężeniu powyżej 60% światła tętnicy. Ciekawym również spostrzeżeniem z przeprowadzonych obliczeń jest możliwość szybkiego przyrostu zmian miażdżycowych powyżej granicy 60%.

EN Carotid artery stenosis is a significant cause of cerebral ischemia. The narrowing percentage of the artery cross-sectional area, causing substantial hemodynamic blood flow disorder, is a significant factor to determine the increased risk of a stroke. Four idealized forms of atherosclerotic plaque growth were analyzed in order to establish the diagnostic parameter determining significant blood flow disorders. The parameter expresses the ratio of relative friction force reduction and relative concretion area increase. The laminar plaque growth was analyzed, followed by analysis of circular, lens and eccentric growth. Apparently, disregarding the shape and geometry of plaque, fast and substantial changes of the diagnostic parameter occur with stenosis above 60% of the artery lumen. An interesting observation based on the calculations is the possibility of fast growth of atherosclerotic lesions above the 60% limit.

Pages (from - to)

81 - 98

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.