Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Bariery współpracy międzypokoleniowej na przykładzie MSP z powiatu poznańskiego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Barriers to intergenerational cooperation on the example of SMEs from the Poznań poviat

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2022 | Journal number: nr 85

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • osoby starsze
  • różnorodność wiekowa
  • stereotypizacja
  • dyskryminacja ze względu na wiek
EN
  • the elderly
  • stereotyping
  • age diversity
  • age discrimination
Abstract

PL Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących identyfikacji kluczowych barier efektywnej współpracy młodszego i starszego pokolenia w MSP powiatu poznańskiego w ramach realizowanego projektu w obszarze różnorodności wiekowej pracowników. W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na aspektach takich jak stereotypy oraz dyskryminacja ze względu na starszy wiek. Wybór przedmiotu zainteresowań wynikał z faktu, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwowany jest postępujący proces starzenia się ludności oraz zasobów siły roboczej. Stan ten doprowadzić może w nieodległej przyszłości do niedoborów na rynku pracy w aspekcie ilościowym oraz jakościowym, spadku inwestycji, zwiększenia się zadłużenia państwa na skutek konieczności wypłacania świadczeń emerytalnych oraz – w konsekwencji – do zahamowania wzrostu gospodarczego. Istnieje więc pilna potrzeba wydłużenia aktywności zawodowej seniorów przez koncentrację uwagi pracodawców na potrzebach i preferencjach osób starszych. Nie jest to jednak łatwe zadanie w obliczu istnienia wielu stereotypów dotyczących starości i osób starszych, które mogą się stać przyczynkiem do konfliktu międzypokoleniowego i skłaniać osoby 50+ do szybszej rezygnacji z życia zawodowego. Przeprowadzone badania w MSP potwierdzają, że stereotypy stanowią drugą najistotniejszą barierę kooperacji starszego i młodszego pokolenia. Przekonania te dotyczą najczęściej zbyt dużego indywidualizmu, osłabionej kondycji fizycznej i mentalnej oraz pracoholizmu wśród seniorów. W związku z tym w artykule wskazano, że konieczne jest stanowcze i konsekwentne działanie kadry kierowniczej w celu niwelowania tych stereotypów. Zaproponowano wdrożenie m.in. mentoringu, shadowingu, zespołów mieszanych oraz spotkań integracyjnych poza miejscem pracy. By czerpać korzyści z różnorodności wiekowej, niezbędne są budowa klimatu wzajemnego zaufania, szacunku oraz tolerancji, komplementarność kompetencji oraz kultura włączania.

EN The main purpose of the article is to present the results of research on the identification of key barriers to effective cooperation of the younger and older generations in SMEs in the Poznań poviat. In particular, the article focuses on aspects like stereotypes and age-based discrimination. This subject was chosen due to the fact that over the last years, the process of aging of the labour force has been observed. This situation leads to shortages in the labor market, a decline in investments, an increase in state indebtedness due to the need to pay retirement benefits, and a slowdown in economic growth. Therefore, there is a need to extend the professional activity of seniors by focusing employers’ attention on the needs and pref-erences of the elderly. However, this is not an easy task in the face of the existence of many stereotypes about old age, which may contribute to an intergenerational conflict and persuade people aged 50+ to quit their professional life prematurely. The research carried out at the SME confirms that stereotypes constitute the second and most important barrier to coopera-tion between the older and younger generations. These beliefs most often relate to individu-alism, a weakened physical and mental condition and workaholism among seniors. The arti-cle indicates that managerial staff must consistently act to eliminate these stereotypes. The authors propose that companies implement mentoring, shadowing, mixed teams and team building meetings as a solution

Pages (from - to)

83 - 98

DOI

10.21008/j.0239-9415.2022.085.05

URL

https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/pdf-150066-83705?filename=Bariery%20wspolpracy.pdf

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.