Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Motywacja do nauki wśród studentów uczelni wyższych w pandemii COVID-19 w formie zdalnej i po powrocie do formy stacjonarnej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Motivation to learn among university students in the Covid-19 pandemic during remote learning and after returning to in-person classes

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2022 | Journal number: nr 85

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • motywacja
  • emocje
  • pandemia COVID-19
  • nauka w formie zdalnej
EN
  • motivation
  • emotions
  • COVID-19 pandemic
  • remote learning
Abstract

PL Człowiek dobrze zmotywowany, pełen entuzjazmu osiąga lepsze wyniki w nauce i jest bardziej zaangażowany. Emocje, osobowość, otoczenie i panująca w nim atmosfera wpływają na nastawienie studenta do nauki i w konsekwencji na jego proces motywacyjny. Okazuje się jednak, że motywacja zależy od wielu czynników, również od formy nauki. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących tego, czy i w jaki sposób nauczanie zdalne wpłynęło na motywację studentów do kształcenia się, a także jak zmieniło się postrzeganie tej formy nauki po powrocie do nauczania stacjonarnego i/lub hybrydowego. W badaniach wykorzystano metodę badań ankietowych, czyli technikę CAWI. Udział w nich wzięło 415 respondentów – studentów uczelni. Badania przeprowadzono w grudniu 2022 r., kiedy to studenci po półtorarocznej nauce w formie zdalnej powrócili do nauki w murach uczelni. Dobór próby był losowy.

EN A person who is well-motivated and enthusiastic achieves better academic results and is more engaged. Emotions, personality, environment and the prevailing atmosphere all influ-ence the student’s attitude towards learning and, consequently, his motivation process. How-ever, it turns out that motivation depends on many factors, also on the form of learning. The aim of this paper is to present the results of a study on whether and how distance learning has affected students’ motivation to learn, and how the perception of this form of learning has changed after returning to full-time and/or hybrid learning. The survey research method used for the study was the CAWI technique. The study population consisted of 415 respondents – university students. The research was conducted in December 2022, when the students re-turned to study within the walls of the university after one and a half years of remote learning. The sample selection was random.The results of the study clearly show a significant increase in motivation after returning to in-person learning. The mere change in course format and environment from home back to the walls of the university contributed to a large increase in motivation and engagement.

Pages (from - to)

99 - 114

DOI

10.21008/j.0239-9415.2022.085.06

URL

https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Motywacja-do-nauki-wsrod-studentow-uczelni-wyzszych-w-pandemii-COVID-19-w-formie,154000,0,1.html

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.