Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Gazy syntetyczne jako źródło wodoru dla systemów generacji energii

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Synthetic Gases as a Source of Hydrogen for Power Supply Systems

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • gazy syntetyczne
  • wodór
  • kraking katalityczny
EN
  • synthetic gases
  • catalytic cracking
  • critical infrastructure
Abstract

PL Zastępowanie produktów ropopochodnych, węgla oraz gazu ziemnego poprzez nośniki odnawialne jest istotnym wyzwaniem w kontekście użytkowania układów zasilania w energię elektryczną i cieplną infrastruktury krytycznej. Będą one opierać się o wykorzystanie baterii magazynujących energię jak również układach wykorzystujących wodór i inne gazy jako źródło energii dla ogniw paliwowych. W publikacji przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych, mających na celu wyznaczenie charakterystyk temperaturowych rozkładu metanu obecnego w gazach syntetycznych do wodoru i tlenku węgla na powierzchni katalizatora opartego o platynę. W najkorzystniejszej konfiguracji uzysk wodoru wyniósł ponad 30% jego stanu początkowego w surowym gazie syntetycznym przy 12% udziale metanu. Najbardziej korzystny przebieg charakterystyki zanotowano dla uzysku tlenku węgla. W każdym rozważanym przypadku, wyniósł on co najmniej 25%, osiągając nawet 180%. Kraking katalityczny jest potencjalną metodą kondycjonowania gazów syntetycznych na potrzeby nowoczesnych układów zasilania w obiektach infrastruktury krytycznej.

EN Replacing petroleum products, coal and natural gas with renewable carriers is a significant challenge in the context of the use of emergency power supply systems for critical infrastructure. They will be based on the use of energy storage batteries as well as systems using hydrogen and other gases as a source of energy for fuel cells. The publication presents the results of numerical calculations aimed at determining the temperature characteristics of the decomposition of methane present in synthetic gases to preferred hydrogen and carbon monoxide on the surface of the platinum-based catalyst. In the most preferred configuration, the hydrogen recovery was over 30% of its initial state in the product synthetic gas with a 12% share of methane. The most favorable course of the caracteristics was recorded for the yield of carbon monoxide. In each case under consideration, it was at least 25%, reaching even 180%. Catalytic cracking is a potential method of conditioning synthetic gases for the needs of modern power systems in critical infrastructure facilities.

Pages (from - to)

121 - 131

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.