Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

The Role of Street Art in the Competitiveness and Creativity of Cities: A Case Study of Poland

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning
[6.6] Management and quality studies

Title variant

PL Rola sztuki ulicznej w budowaniu konkurencyjności i kreatywności miast: studium przypadku Polski

Year of publication

2023

Published in

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Journal year: 2023 | Journal volume: vol. LI

Article type

scientific article

Publication language

english | polish

Keywords
EN
  • social participation
  • public management
  • city image
  • street art
  • creative and competitive city
PL
  • partycypacja społeczna
  • zarządzanie publiczne
  • wizerunek miasta
  • sztuka uliczna
  • kreatywne i konkurencyjne miasto
Abstract

EN The article attempts to describe the role of street art in the context of the city's competitiveness and creativity. In addition, the study aimed to examine the perception of street art by residents of various cities in terms of its acceptance, associations, and impact on the image and competitiveness of cities. Based on selected examples from the area of Poland, manifestations of street art were indicated as a determinant of the direction of changes in the image of the city's architecture and urban planning. The entire discussion was set in the framework of a literature review, case study analysis, and survey research. The article deals with the issues of urban artistic articulations and their impact on the increase in the level of social participation, growing creativity in public space and increasing the attractiveness and competitiveness of the city. By presenting numerous examples, the importance of street art was indicated as an element influencing the city's popularity and attractiveness. Moreover, the manner of perception of street art among residents was presented, taking into account their place of residence in terms of population. The interdisciplinary approach made it possible to confirm the purposefulness of using the activities of street artists in the space of our existence, in giving a unique identity of urban spaces, thus influencing the competitiveness of cities. Acceptance and positive perception of street art should make city authorities aware of how important this direction in the art can become from the perspective of managing the city's image.

PL Niniejszy artykuł opisuje rolę sztuki ulicznej w kontekście konkurencyjności i kreatywności miasta. Zbadano także postrzeganie sztuki ulicznej przez mieszkańców różnych miast pod kątem ich akceptacji, skojarzeń oraz wpływu na wizerunek i konkurencyjność miast. Na wybranych przykładach z Polski wskazano przejawy sztuki ulicznej jako determinantę kierunku zmian wizerunku architektury i układu urbanistycznego miasta. Całość rozważań osadzono w ramach przeglądu literatury, studium przypadku oraz badań ankietowych. Artykuł porusza zagadnienia miejskich artykulacji artystycznych i ich wpływu na wzrost poziomu partycypacji społecznej, wzrost kreatywności w przestrzeni publicznej oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miasta. Prezentując liczne przykłady, wskazano na znaczenie sztuki ulicznej jako elementu wpływającego na popularność i atrakcyjność miasta. Ponadto przedstawiono sposób percepcji sztuki ulicznej wśród mieszkańców z uwzględnieniem ich miejsca zamieszkania pod względem liczby ludności. Zastosowane podejście interdyscyplinarne pozwoliło potwierdzić celowość wykorzystania działań artystów ulicznych w przestrzeni naszej egzystencji, w nadawaniu unikalnej tożsamości przestrzeniom miejskim, wpływając tym samym na konkurencyjność miast. Akceptacja i pozytywny odbiór sztuki ulicznej powinny uświadomić władzom miast, jak ważny może stać się ten nurt artystyczny z perspektywy zarządzania wizerunkiem miasta.

URL

https://teka.pk.edu.pl/index.php/tom-li-2023/

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

100

Impact Factor

0,1 [List 2022]

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.