Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Analiza okulograficzna w postrzeganiu elementów wnętrza architektonicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN An Eye Tracking Analysis in Perception of Architectural Interiors

Year of publication

2023

Published in

Builder

Journal year: 2023 | Journal number: nr 10 (315)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • śledzenie ruchu gałek ocznych
  • wnętrze architektoniczne
  • badanie okulograficzne
  • percepcja wizualna
EN
  • eye tracking
  • architectural interior
  • eye tracking test
  • visual perception
Abstract

PL Artykuł przedstawia badania nad postrzeganiem przestrzeni wnętrz architektonicznych z wykorzystaniem technologii eye tracking (badania okulograficzne). W badaniach użyto systemu śledzenia ruchu gałek ocznych w celu pomiaru reakcji wzroku na zróżnicowane bodźce. Celem badania jest określenie cech i elementów wnętrza architektonicznego, które najefektywniej przyciągają wzrok użytkowników przy uwzględnieniu miejsca obserwacji – kadru. Aby osiągnąć cel badawczy, porównano dwa ujęcia tego samego wnętrza holu głównego budynku Wydziału Architektury i Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Przedstawione w wynikach badania heat maps (mapy cieplne) zobrazowały skupienie uwagi grupy uczestników w tym samym czasie i pozwoliły na weryfikację wzorców wzrokowych różnych osób. Analiza wyników pokazała, że jasne obszary o wysokim kontraście w obserwowanych przestrzeniach architektonicznych, takie jak dynamiczne, jasne formy, oświetlone tablice informacyjne, podświetlone ekrany LCD, narożniki ścian oraz wybrane konfiguracje architektoniczne, są w stanie przyciągnąć wzrok użytkowników przestrzeni w pierwszej kolejności. To powoduje, że na tych elementach skupiają swoją uwagę i poświęcają im więcej czasu. Narożniki ścian okazały się dominujące w odbiorze wnętrza przez uczestników badania. Istotną determinantą był również kadr – kompozycja symetryczna widoku powodowała silniejsze skupienie uwagi w osi widoku.

EN The article presents research on the perception of architectural interior spaces using eye tracking technology. The study uses an eye tracking system to measure eye response to diverse stimuli. The aim of the study is to identify the features and elements of architectural interiors that most effectively attract the users' gaze, taking into account the place of observation - the frame. In order to achieve the research goal, two shots of the same interior of the main lobby of the Faculty of Architecture and Management Engineering building of Poznan University of Technology were compared. The heat maps presented in the study results illustrate the focus of attention of a group of participants at the same time and allowed verification of the visual patterns of different people. Analysis of the results showed that bright areas of high contrast in the observed architectural spaces, such as dynamic, bright forms, illuminated signs, backlit LCD screens, wall corners and selected architectural configurations, are able to attract the eyes of space users first. This causes them to focus their attention on these elements and spend more time on them. The light corners of the walls, proved to be dominant in the perception of the interior by the survey participants. Framing was also an important determinant - the symmetrical composition of the view caused a stronger focus of attention in the axis of the view.

Pages (from - to)

30 - 33

DOI

10.5604/01.3001.0053.8680

URL

https://builderscience.pl/resources/html/article/details?id=613052

License type

CC BY-NC-SA (attribution - noncommercial - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.