Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Pokolenie Z nie jest gotowe na pracę w turkusie

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Generation Z is not ready for work in teal organization

Year of publication

2023

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2023 | Journal number: nr 87

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kompetencje
  • pokolenie Z
  • organizacja turkusowa
EN
  • competences
  • teal organization
  • generation Z
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań opinii osób pracujących w różnych przedsiębiorstwach na temat podejścia do zarządzania i jego funkcji, roli managerów oraz motywacji w pracy oraz zestawienie ich z badaniami innych autorów (Jelonek et al., 2022; (Żarczyńska-Dobiesz, Chomątowska, 2014; Ozkan, Solmaz, 2015; Muster, 2020). Dobrana grupa respondentów – przedstawiciele pokolenia Z oraz sformułowany cel badawczy miały pozwolić na znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze: „Czy pokolenie Z jest gotowe do pracy w organizacji turkusowej”?. Zestawienie takich wyników ma dać wskazówki dla zarządzających organizacjami, w jakim kierunku powinni podejmować swoje działania (np. wprowadzać turkus), aby organizacje mogły się rozwijać dbając przy tym o pracowników mających określone oczekiwania względem pracy. Do zebrania danych wykorzystano metodę ankietową. Głównym wnioskiem, który można sformułować jest konstatacja, że choć pokolenie Z rozwija się w nowoczesnym technologicznie środowisku, z łatwym i szerokim dostępem do wiedzy, to jednak brakuje mu samodzielności i kreatywności, by faktycznie spełnić w pełni warunki funkcjonowania organizacji turkusowej.

EN The aim of the article is to present the results of surveys of opinions of people working in various enterprises on the approach to management and its functions, the role of managers and motivation at work, and to compare them with studies by other authors (Jelonek et al., 2022), (Żarczyńska-Dobiesz, Chomątowska, 2014), (Ozkan, Solmaz, 2015), (Muster, 2020). A selected group of respondents – representatives of generation Z and the formulated research goal were supposed to answer the research question: Is generation Z ready to work in a teal organization. The compilation of these results is intended to provide guidance to managers of organizations in which direction they should take their actions (e.g. introduce teal) so that organizations can develop while taking care of employees who have specific expectations regarding work. The survey method was used to collect the data. The main conclusion that can be formulated is that generation Z develops in a technologically modern environment, with easy and wide access to knowledge, but lacks the independence and creativity to actually fully meet the conditions for the functioning of a teal organization.

Pages (from - to)

161 - 184

DOI

10.21008/j.0239-9415.2023.087.09

URL

https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Pokolenie-Z-nie-jest-gotowe-na-prace-w-turkusie,162384,0,1.html

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.