Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The impact of regional EU policy on the subregion as an entrepreneutral ecosystem

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

PL Wpływ polityki regionalnej UE na rzecz podregionu jako ekosystemu przedsiębiorczego

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 68

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • local government unit
  • development
  • competitiveness
  • subregion
PL
  • jednostka samorządu terytorialnego
  • rozwój
  • konkurencyjność
  • podregion
Streszczenie

EN Reducing disproportions between the level of development of particular regions and an effort to control the regional development process have become the key challenges of EU regional policy. From the point of view of local development, which determines conditions for an enterprise’s environment and the general social needs satisfied using local resources, it is specifically important to analyse particular subregions. In this thesis the author makes an attempt at approaching regional development from the point of view of activities undertaken within the scope of regional policies related to selected regional development factors. The author presents an analysis of selected programme documents as well as their impact on executing development policies. Furthermore, the author presents selected results of research conducted in local government units in the Leszno subregion in the context of prodevelopment activities undertaken at lower levels of public administration.

PL Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy poziomem rozwoju poszczególnych regionów oraz cel kontroli procesu rozwoju regionalnego stały się najważniejszymi wyzwaniami polityki regionalnej UE. Z punktu widzenia rozwoju lokalnego, który określa warunki otoczenia przedsiębiorstwa i ogólne potrzeby społeczne z wykorzystaniem lokalnych zasobów, jest szczególnie ważne, aby analizować poszczególne podregiony. Autorka podejmuje próbę rozwoju regionalnego z punktu widzenia działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej w odniesieniu do wybranych czynników rozwoju regionalnego. Autorka przedstawia analizę wybranych dokumentów programowych, a także ich wpływ na realizację polityki rozwoju. Ponadto autorka przedstawia w pracy wybrane wyniki badań przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w podregionie leszczyńskim w kontekście działań prorozwojowych podejmowanych na niższych szczeblach administracji publicznej.

Strony (od-do)

135 - 146

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10