Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Improwizacja jako strategia w twórczości architektonicznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Improvisation as a Strategy in Architectural Design

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • architektura
  • improwizacja
  • muzyka
  • kompozycja
  • katastrofa typu
EN
  • architecture
  • improvisation
  • music
  • comosition
  • cusp catastrophe
Streszczenie

PL Przedmiotem badań jest metoda kształtowania przestrzeni, jaką tutaj nazywa się improwizacją architektoniczną. Obejmuje ona zarówno zagadnienia związane z podejściem do projektowania, które koncentruje się na uruchomieniu mechanizmów intuicji eksperckiej, jak również na sposobie pracy grupowej w idiomie, który można nazwać synergicznym – czyli takim, gdzie jakość całości (improwizowane projektowanie zespołowe) przekracza sumę elementów składowych (wkładu poszczególnych uczestników improwizacji). Sformułowano następującą tezę główną: Projektowanie architektoniczne nie musi wywodzić form ze standardowo uwzględnianych zmiennych projektowych. Zmienne te - dające się dziś niejako wbudować we współczesne projektowe narzędzia - mogą łączyć świadome i pozaświadome czynniki procesu kreacji architektonicznej, korygując swobodę improwizacji w jej technicznych zakresach.

EN The subject of the research is a method of shaping spaces, which here is called architectural improvisation. It deals with issues concerning an approach to designing that emphasizes on elicitation of expert intuition. Additionally, it covers issues of collaboration tactics that can be called synergistic, meaning that overall quality of an undertaking (design in a group improvisation) exceeds the sum of its components (contribution of individual improvisation participants). The following main thesis was formulated: Architectural design does not have to derive forms literally from the design variables, as it is customarily considered. These variables, which nowadays can be built within a structure of contemporary design tools, can combine the conscious and non-conscious fac-tors of the architectural creation process, correcting the freedom of improvisation in its technical means.

Liczba stron

186

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1924

Katalog on-line

to20189960

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jacek Krenz

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

10.06.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Magdalena Żmudzińska-Nowak

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

11.06.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.07.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: teoria architektury