Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza ryzyka w projektach transportowych na przykładzie metra warszawskiego

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Risk analysis in transport infrastructure projects on the example of the Warsaw metro

Language

polish

Keywords
PL
  • analiza ryzyka
  • projekt transportowy
  • infrastruktura transportu
EN
  • risk analysis
  • transport project
  • transport infrastructure
Abstract

PL Rozprawa dotyczy zagadnień realizacji projektów w transporcie publicznym. Celem pracy jest opracowanie metody analizy ryzyka na etapie przygotowania transportowych projektów infrastrukturalnych, uwzględniającej aspekty ekonomiczne, społeczne, organizacyjne, środowiskowe i techniczne, służącej do oceny wpływu ryzyka na możliwość osiągnięcia założonych celów użytkowych i finansowych. Przedstawiono autorską metodę analizy ryzyka w infrastrukturalnych projektach transportowych. Metoda składa się z trzech głównych etapów obejmujących określenie danych wejściowych, analizę ryzyka oraz ocenę zastosowania metody. W metodzie wykorzystano techniki analityczne umożliwiające identyfikację źródeł i czynników ryzyka oraz ich hierarchizację i waloryzację. Metoda została zaimplementowana na przykładzie budowy odcinka centralnego II linii metra w Warszawie. Przedstawiono także rekomendacje i opisano działania prewencyjne, które zostały podjęte przez inwestora, w wyniku zastosowania metody, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń mających negatywny wpływ na przebieg inwestycji (koszty i termin realizacji).

EN The paper discusses the issue of implementing projects in public transport. The objective is to develop a risk analysis method applied at the preparation stage of transport infrastructure projects, taking into account their economic, social, organisational, environmental and technical aspects, with a view to assessing the impact of risks on the successful fulfilment of the anticipated functional and financial objectives. The author's original risks analysis method in transport infrastructure projects is presented. It consists of three main stages, including the definition of the input data, risk analysis, and method application assessment. The author uses analytical techniques which facilitate the identification of risk factors and sources, and their prioritisation and valuation. The method was implemented during the construction of the central section of Metro Line 2 in Warsaw. Moreover, recommendations are presented, with a description of the preventive measures which the investor adopted as a result of applying the method to minimise the probability of the occurrence of events having a negative impact on the project (its costs and deadline).

Number of pages

169

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1928

On-line catalog

to20189974

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Norbert Chamier-Gliszczyński

Place

Koszalin, Polska

Date

08.06.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Anna Stelmach

Place

Warszawa, Polska

Date

11.06.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.07.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: infrastruktura transportu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.