Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodyka wskaźnikowej oceny zrównoważonego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie recyklingowym

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology of the sustainable resource management assessment with indicators use in a recycling company

Language

polish

Keywords
PL
  • zrównoważony rozwój
  • zasób
  • zarządzanie
  • przedsiębiorstwo recyklingowe
EN
  • sustainable development
  • resource
  • management
  • recycling company
Abstract

PL Rozprawa obejmuje problematykę zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie recyklingowym, realizując strategię zrównoważonego rozwoju. Celem głównym podjętych badań było opracowanie metodyki służącej do oceny zrównoważonego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie recyklingowym. Wymagało to opracowania podstaw teoretycznych koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami. Opracowano system wskaźników, umożliwiający pomiar zrównoważonego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie recyklingowym. Przygotowano procedurę przeprowadzania oceny wskaźnikowej w przedsiębiorstwie recyklingowym w następujących wymiarach: zjawisko mierzone przez wskaźnik, filar zrównoważonego rozwoju oraz przedsiębiorstwo. Zaprojektowano procedurę wyznaczania rekomendacji w zakresie zarządzania zasobami z perspektywy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Metodyka została zweryfikowana empirycznie w wybranym przedsiębiorstwie recyklingowym. Metoda umożliwia pomiar, ocenę i doskonalenie zrónoważonego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie recyklingowym.

EN The PhD thesis covers the issues of sustainable resource management in a recycling company, implementing a sustainable development strategy. The main research objective was to develop a methodology for assessing sustainable resource management in a recycling company. In order to achieve the major objective, theoretical basis for the concept of sustainable resource management were required. A system of indicators was developed to measure sustainable resource management in a recycling company. There was prepared a procedure providing a sustainable resources management assessment in the following dimensions: the phenomenon measured by the indicator, the sustainable development pillar and the enterprise. There was desgned a procedure for making recommendations in the field of resource management from the perspective of implementing the concept of sustainable development. The methodology was verified empirically in a selected recycling company. The method makes it possible to measure, assess and improve sustainable resource management in a recycling company.

Number of pages

237

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1904

On-line catalog

to201899822

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Radosław Pytlak

Place

Warszawa, Polska

Date

16.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Witkowski

Place

Zielona Góra, Polska

Date

16.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.04.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.