Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The methodology of organizational risk management in production systems

Language

polish

Keywords
PL
  • ryzyko organizacyjne
  • zarządzanie ryzykiem organizacyjnym
  • systemy produkcyjne
  • kastomizacja
EN
  • organizational risk
  • organizational risk management
  • production systems
  • customization
Abstract

PL Tematem dysertacji było opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych. Realizowana praca doktorska składa się z dziewięciu rozdziałów zawierających badania literaturowe, wyodrębnienie pojęcia ryzyka organizacyjnego, propozycję metodycznego zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych dużych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej oraz badania własne oparte na case study. Opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem organizacyjnym, jak i zidentyfikowanie pojęcia ryzyka organizacyjnego stanowiły cele główne dysertacji. Wyodrębniono również cele szczegółowe- dwa cele poznawcze i trzy cele utylitarne. W pracy podjęto się weryfikacji trzech hipotez oraz znalezienia odpowiedzi na pięć pytań badawczych.

EN The topic of the dissertation was the development of organizational risk management methodology in production systems. The dissertation consists of nine chapters containing literature research, the separation of the concept of organizational risk, the proposal of methodological management of organizational risk in the production systems of large companies in the automotive industry and autor's own case studies. Developing the organizational risk management methodology and identifying the concept of organizational risk were the main objectives of the dissertation. Two specific cognitive goals and three utilitarian goals were also identified. Three hypotheses were examined and five research questions were answered.

Number of pages

300

OECD domain

economy and business

KBN discipline

economics

Signature of printed version

DrOIN 1882

On-line catalog

to20181009

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Place

Warszawa, Polska

Date

03.10.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Urbaniak

Place

Łódź, Polska

Date

25.10.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.