Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modelowanie dyfuzji innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji Lean Management w klastrach sieciowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Modeling of innovation diffusion on the example of Lean Management implementation in Marshallian clusters

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • dyfuzja
  • innowacja
  • klastry sieciowe
  • Lean Management
  • model
EN
  • diffusion
  • innovation
  • Marshallian clusters
  • Lean Management
  • model
Streszczenie

PL Głównym problemem badawczym rozprawy doktorskiej było pytanie o to, jakie są przesłanki do możliwie szybkiej i skutecznej dyfuzji koncepcji Lean Management (LM) w klastrach sieciowych. Obiektem badań były przedsiębiorstwa produkcyjne i produkcyjno-usługowe klastrów sieciowych, zlokalizowane na terenie całej Polski. Przedmiotem badań zaś była analiza procesu dyfuzji innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji LM w przedsiębiorstwach klastrów sieciowych. Jednym z głównych celów rozprawy było ustalenie, czy przedsiębiorstwa klastrowe w Polsce są zapoznane z koncepcją LM i czy jest ona w nich praktykowana. Z punktu widzenia tematu pracy równie ważnym było zidentyfikowanie, czy między przedsiębiorstwami, praktykującymi wyżej wymienioną koncepcję, zachodzi dyfuzja. Finalne i najważniejsze cele pracy – to opracowanie modelu dyfuzji innowacji i jego weryfikacja. W ramach badań empirycznych przeprowadzono badanie ankietowe. Zakres merytoryczny ankiety dotyczył zagadnień związanych z praktykowaniem LM, jak też dyfuzji wiedzy o niej w klastrze. Dalsza część badawcza dotyczyła utworzenia modelu dyfuzji innowacji w klastrach sieciowych i zweryfikowanie opracowanego modelu z wykorzystaniem symulacyjnego programu komputerowego.

EN The main research problem of the doctoral thesis was the question of what are the premises for the possible quick and effective diffusion of Lean Management (LM) in Marshallian clusters. The object of the research were production and production service enterprises of Marshallian clusters, located throughout Poland. The subject of the research was the analysis of the innovation diffusion process on the example of LM implementation in enterprises of Marshallian clusters. One of the main objectives of the dissertation was to determine whether cluster enterprises in Poland are familiar with LM and whether it is practiced in them. From the point of view of the subject of the doctoral thesis, it was equally important to identify whether there is diffusion between enterprises that practice the aforementioned concept. The final and the most important goal of the dissertation was to develop a model of innovation diffusion and its verification. As part of empirical research, a questionnaire survey was carried out. The substantive scope of the survey concerned issues related to the practice of LM as well as the diffusion of knowledge about this concept within the cluster. The further part of the research concerned the development of innovation diffusion model in Marshallian clusters and verification of the developed model using a simulation computer program.

Liczba stron

264

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2002

Katalog on-line

to2020500389

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Kazimierz Perechuda

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

28.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Agnieszka Sitko-Lutek

Miejsce

Lublin, Polska

Data

30.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości