Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modelowanie dyfuzji innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji Lean Management w klastrach sieciowych

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Modeling of innovation diffusion on the example of Lean Management implementation in Marshallian clusters

Language

polish

Keywords
PL
  • dyfuzja
  • innowacja
  • klastry sieciowe
  • Lean Management
  • model
EN
  • diffusion
  • innovation
  • Marshallian clusters
  • Lean Management
  • model
Abstract

PL Głównym problemem badawczym rozprawy doktorskiej było pytanie o to, jakie są przesłanki do możliwie szybkiej i skutecznej dyfuzji koncepcji Lean Management (LM) w klastrach sieciowych. Obiektem badań były przedsiębiorstwa produkcyjne i produkcyjno-usługowe klastrów sieciowych, zlokalizowane na terenie całej Polski. Przedmiotem badań zaś była analiza procesu dyfuzji innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji LM w przedsiębiorstwach klastrów sieciowych. Jednym z głównych celów rozprawy było ustalenie, czy przedsiębiorstwa klastrowe w Polsce są zapoznane z koncepcją LM i czy jest ona w nich praktykowana. Z punktu widzenia tematu pracy równie ważnym było zidentyfikowanie, czy między przedsiębiorstwami, praktykującymi wyżej wymienioną koncepcję, zachodzi dyfuzja. Finalne i najważniejsze cele pracy – to opracowanie modelu dyfuzji innowacji i jego weryfikacja. W ramach badań empirycznych przeprowadzono badanie ankietowe. Zakres merytoryczny ankiety dotyczył zagadnień związanych z praktykowaniem LM, jak też dyfuzji wiedzy o niej w klastrze. Dalsza część badawcza dotyczyła utworzenia modelu dyfuzji innowacji w klastrach sieciowych i zweryfikowanie opracowanego modelu z wykorzystaniem symulacyjnego programu komputerowego.

EN The main research problem of the doctoral thesis was the question of what are the premises for the possible quick and effective diffusion of Lean Management (LM) in Marshallian clusters. The object of the research were production and production service enterprises of Marshallian clusters, located throughout Poland. The subject of the research was the analysis of the innovation diffusion process on the example of LM implementation in enterprises of Marshallian clusters. One of the main objectives of the dissertation was to determine whether cluster enterprises in Poland are familiar with LM and whether it is practiced in them. From the point of view of the subject of the doctoral thesis, it was equally important to identify whether there is diffusion between enterprises that practice the aforementioned concept. The final and the most important goal of the dissertation was to develop a model of innovation diffusion and its verification. As part of empirical research, a questionnaire survey was carried out. The substantive scope of the survey concerned issues related to the practice of LM as well as the diffusion of knowledge about this concept within the cluster. The further part of the research concerned the development of innovation diffusion model in Marshallian clusters and verification of the developed model using a simulation computer program.

Number of pages

264

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2002

On-line catalog

to2020500389

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Kazimierz Perechuda

Place

Wrocław, Polska

Date

28.06.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Agnieszka Sitko-Lutek

Place

Lublin, Polska

Date

30.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.