Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Determinanty zachowań klientów przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce

Authors

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Determinants of loan companies’ clients behavior

Language

polish

Keywords
PL
  • dererminanty zachowań klientów
  • przedsiębiorstwa pożyczkowe
EN
  • determinants of consumer behavior
  • loan companies
Abstract

PL Rozprawa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia oraz załączników, w których znajdują się uzupełnienia danych liczbowych z rozdziału badawczego oraz wzór ankiety. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny, drugi i trzeci teoretyczno-analityczny, natomiast czwarty stanowią wyniki oraz interpretacja przeprowadzonych badań własnych. Zarówno treść, jak i układ poszczególnych elementów dysertacji ma za zadanie realizację wyznaczonych celów głównych i szczegółowych oraz weryfikację postawionych hipotez badawczych. W rozdziale pierwszym Determinanty zachowań konsumentów w świetle teorii zachowań konsumenckich scharakteryzowane zostały teorie i modele zachowań konsumenckich i proces decyzyjny konsumenta. Opisane zostały czynniki wpływające na zachowania klientów: personalno-demograficzne, ekonomiczne, psychologiczne, społeczno-kulturowe oraz marketingowe. Ponadto, przedstawiona została problematyka wpływu Internetu na postawy konsumenckie. Podstawowym celem rozdziału drugiego Zachowania konsumenckie na rynkach finansowych było przedstawienie teorii i modeli oraz analiza procesu decyzyjnego konsumenta na rynkach finansowych. Dodatkowo, rozdział ten zawiera informacje o negatywnych zjawiskach w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, takich, jak: wykluczenie społeczne, ubóstwo, wykluczenie finansowe i analfabetyzm finansowy. Znajdują się tu również informacje o poziomie zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce. W rozdziale trzecim Rynek przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce przedstawiona została charakterystyka rynku przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce. W związku z tym zaprezentowany został model biznesowy przedsiębiorstwa pożyczkowego oraz proces uzyskania w nim pożyczki. Wyjaśniono problematykę terminologiczną i regulacje prawne dotyczące tego segmentu rynku. Dalszą część rozdziału poświęcono pożyczkom udzielanym przy pomocy środków komunikacji elektronicznej oraz portalom social lending. Celem czwartego rozdziału Determinanty zachowań klientów przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce w świetle badań własnych jest prezentacja wyników przeprowadzonego badania ilościowego poprzez empiryczną weryfikację uwarunkowań zachowań klientów przedsiębiorstw pożyczkowych i charakterystykę procesu podejmowania decyzji o zaciągnięciu pożyczki. Dodatkowo, przedstawia on specyfikę procesu podejmowania decyzji klientów przedsiębiorstw pożyczkowych w postaci modelu. W Zakończeniu pracy przedstawione zostały najważniejsze rezultaty rozprawy. Załączniki zawierają wzór ankiety przygotowanej dla klientów przedsiębiorstw pożyczkowych oraz wyniki analizy statystycznej.

EN The dissertation consists of an introduction, four chapters, an ending and an annex, containing supplementary figures from the research chapter and a survey design. The first chapter is theoretical, the second one and the third theoretical and analytical, while the fourth is the results and the interpretation of own research. Both the content and layout of the individual elements of the dissertation is intended to achieve the main objectives set and detailed and verified hypotheses put forward. In Chapter 1 Determinants of consumer behavior in the light of consumer behavioral theories have been characterized by theories and models of consumer behavior and consumer decision-making. The factors influencing customer behavior are described: personal-demographic, economic, psychological, socio-cultural and marketing. In addition, the topic of Internet impact on consumer attitudes is presented. The primary objective of the second chapter Consumer behavior in the financial markets was to present theories and models and to analyze consumer decision-making in the financial markets. In addition, this chapter contains information negative phenomena in consumer behavior on financial markets such as social exclusion, poverty, financial exclusion and financial illiteracy. There is also information on the level of household debt in Poland. In chapter 3, the market of loan companies in Poland presents the market characteristics of loan companies in Poland. Therefore, the business model of the loan company and the process of obtaining a loan are presented. The terminology and legal regulations concerning this market segment have been clarified. The remainder of this chapter deals with loans provided by means of electronic communication and social lending. The purpose of the fourth chapter Determinants of behaviors of borrowing customers in Poland in the light of their own research is the presentation of the results of the quantitative survey by empirical verification of the behavior of borrowers' clients and the characteristics of the decision making process of borrowing. In addition, it outlines the specificity of the decision-making process for borrowing customers In model form. At the end of the work the most important results of the dissertation were presented. The annexes contain a sample of a survey prepared for clients of loan companies and statistical analysis results.

Number of pages

225

OECD domain

economy and business

KBN discipline

economics

Signature of printed version

DrOIN 1841

On-line catalog

to20179030

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Aurelia Bielawska

Place

Szczecin, Polska

Date

10.05.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Arkadiusz Borowiec

Place

Poznań, Polska

Date

19.05.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.07.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.