Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wskaźnikowa metoda oceny kompetencji w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy, w przedsiębiorstwach branży budowlanej

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The indicator test method of competence in formation of occupational health and safety in sector of building companies

Language

polish

Keywords
PL
  • komtetencje zawodowe
  • bezpieczeństwo pracy
  • przedsiębiorstwo budowlane
EN
  • professional qualifications
  • occupational safety
  • construction company
Abstract

PL W rozprawie zbadano zagadnienie wpływu kompetencji zawodowych pracowników z zakresu BHP na poziom bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy w przedsiębiorstwie budowlanym. Zaproponowano metodykę oceny, która pozwala oszacować posiadane przez pracowników kompetencje oraz, na tej podstawie, określić ich przydatność do wykonywania czynności zawodowych, przy równoczesnym zapewnieniu prawidłowego ich wpływu na uzyskiwanie bezpiecznych warunków pracy. Zagadnienie to powiązano z wymaganiami systemowymi pozwalającymi uzyskać szerokie spojrzenie na problem bezpieczeństwa pracy. Rozprawa obejmuje siedem powiązanych ze sobą rozdziałów. Rozdział pierwszyjest wprowadzeniem do problematyki rozprawy. Ponadto zawiera uzasadnienie wyboru tematu, sformułowanie problemu badawczego oraz celu rozprawy. W rozdziale tym przedstawiono koncepcję rozwiązania zagadnienia stanowiącego problem badawczy pracy. W rozdziale drugim scharakteryzowano zagadnienia teoretyczne. Omówiono stosowane systemy produkcyjne, środowisko wykonywania pracy oraz zależności zachodzące pomiędzy wykazywanymi kompetencjami pracowników oraz bezpieczeństwem opisywanym poprzez warunki wykonywania pracy. Wskazano, że systemy produkcyjne stosowane w środowisku pracy wpływają na istotę funkcjonowania oraz strukturę przedsiębiorstwa, określają miejsce człowieka w środowisku pracy, traktują kompetencje pracowników jako wskaźnik oceny możliwości wykonywania przez nich pracy. Można tutaj wskazać istotną rolę kompetencji zawodowych, związanych z wykonywanymi czynnościami zawodowymi oraz kompetencji z zakresu bezpieczeństwa pracy.Charakterystyka środowiska pracy obejmuje przede wszystkim czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa. W części charakteryzującej relacje zachodzące pomiędzy kompetencjami pracowników, a bezpieczeństwem i warunkami pracy wskazano istotne ich powiązania. W szczególności odniesiono się dooddziaływania kompetencji zawodowych na możliwość bezpiecznego wykonywania pracy. W rozdziale trzecim przeprowadzono ocenę poziomu bezpieczeństwa oraz warunków wykonywania pracy w przedsiębiorstwie budowlanym. Rozdział obejmuje wybór obszaru oraz obiektu badań. Do badań wybrano duże przedsiębiorstwo budowlane, charakteryzujące się dużą liczbą różnych stanowisk pracy, realizującego swoje zadania zgodnie z wymaganiami systemowymi. W rozdziale zamieszczono wyniki oraz syntezę uzyskanych rezultatów badań, obejmujących stan rzeczywisty (zbadany) w analizowanym obiekcie badań (przedsiębiorstwie budowlanym). Rozdział czwarty stanowi ocenę poziomu kompetencji pracowników zatrudnionych w wybranym przedsiębiorstwie. W tym rozdziale scharakteryzowano zależności pomiędzy bezpieczeństwem i warunkamiwykonywania pracy a poziomem kompetencji pracowników z zakresu bhp.Przedstawiono opracowaną metodę oceny kompetencji pracowników z zakresu bhp. Ponadto przeprowadzono praktyczną weryfikację przydatności opracowanej przez autora metody do oceny kompetencji wymaganych do zapewnienia bezpiecznego wykonywania pracy. W rozdziale piątym przeprowadzono weryfikację celu rozprawy oraz uzyskanych wyników badań. Na podstawie przeprowadzonych badań autor wykazał, że niski poziom kompetencji z zakresu bhp ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa wykonywania pracy w przedsiębiorstwie budowlanym. Rozdział szósty jest podsumowaniem pracy. Autor zamieścił w nim swoje uwagi i wnioski dotyczące przedstawionej tematyki. Wskazano kierunki dalszych badań, istotnych dla rozwoju podjętej w niniejszej rozprawie problematyki. Ponadto rozprawa zawiera załączniki w których zamieszczono podstawowe przepisy prawne stosowane w budownictwie oraz formularze zastosowanych kwe-stionariuszy badawczych.

EN The dissertation concerns the issue impact the professional qualifications of workers on the scope of occupational safety and health regulations on the quality level of working conditions in a construction company. The proposed measurement methodology facilitates estimating the expertise of workers and, on this basis, facili-tates determining their suitability for the performance of professional activities, while ensuring high-quality working conditions. The issue has been linked to system requirements, allowing a broad understanding of the problem of work safety. The dissertation consists of seven interrelated chapters. Chapter One is an introduction to the subject matter of the dissertation. It also includes the rationale for the choice of the subject, formulation both the research problem and the hypothesis. This chapter provides a solution concept of the prob-lem,which constitutes the research approach. Chapter Two characterizes theoretical issues. Among the topics of the second chapter are production systems, work environment and the relationships that occur between workers' expertise and the quality of working conditions. Production sys-tems used in the work environment influence the nature of operation and the struc-ture of a company.They determine the place of a human being in the work environ-ment and treat employees' expertise as an indicator the assessment of their work. An important role of professional expertise (associated with the performance of profes-sional activities) and expertise within occupational safety was indicated here. Fea-tures of work environment comprise mainly of factors that shape it and their impact on the level of quality. In the part that characterizes the relationships occurring be-tween workers' expertise and the quality of working conditions, crucial relationships were indicated especially in terms of job expertise. Chapter Three provides an assessment of the work environment quality in a construction company. The chapter includes the selection of the area and the object of research. A large construction company was selected for the purpose of the research. It comprises of a large number of different jobs and all work within the company is done in accordance with the systemic requirements. The chapter features the results and synthesis of research involving actual state in the analysed research facility. Chapter Four is related to the assessment of the level of expertise of the em-ployees selected company. This chapter features the dependencies between the qual-ity of work environment and the level of employee expertise account occupational safety and health. The chapter contains a matrix of employees' expertise within occu-pational safety and health. Moreover, a practical verification was conducted of us-ability of the author’s originalmethod for the assessment of expertise required to per-form the work. Chapter Five provides verification of the assumed research hypothesis. The au-thor showed that a low level of expertise in the field of occupational safety and health has a significant impact on the level of quality of working conditions in a con-struction company. Chapter Six is a summary of the work. It contains the author's opinions, obser-vations and conclusions on the featured subject. This chapter also includes directions for further research, relevant to the development of the problematic aspects undertaken in this dissertation Additionally, the dissertation includes appendices, including a list of basic legal regulations applicable to construction companies and used research questionnaires.

Number of pages

207

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1834

On-line catalog

to20179055

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Edward Kowal

Place

Zielona Góra, Polska

Date

05.01.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Lewandowski

Place

Łódź, Polska

Date

20.04.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.05.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu