Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Immobilizacja enzymów na wybranych nośnikach organicznych i nieorganicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Enzymes immobilization onto selected organic and inorganic carriers

Language

polish

Keywords
PL
  • enzymy
  • immobilizacja enzymów
  • nośniki w immobilizacji enzymów
  • aktywność katalityczna
  • stabilność enzymów
EN
  • enzymes
  • enzymes immobilization
  • carriers in enzymes immobilization
  • catalytic activity
  • enzymes stability
Abstract

PL Szybka utrata właściwości katalitycznej oraz relatywnie niska stabilność termiczna i chemiczna biokatalizatorów powodują, że koniecznym było opracowanie metod zwiększających odporność oraz wydłużających aktywność enzymów. Spośród kilku opracowanych, zdecydowanie najpopularniejsza okazała się immobilizacja, która nie tylko poprawia parametry użytkowe białek katalitycznych, lecz również wywołuje zmianę formy enzymu z postaci homogenicznej do heterogenicznej. W trakcie prowadzenia badań wykorzystano materiały pochodzenia nieorganicznego: hydroksyapatyt oraz krzemionkę, jak i kompozytowego: materiał krzemionka-lignina i chityna-lignina oraz organicznego: sfunkcjonalizowana chityna, gąbka roślinna Luffa cylindrica oraz szkielety gąbki morskiej Hippospongia communis, Na ich powierzchni osadzono proteazę z Aspergillus oryzae, jak i lipazy: Amano Lipase A z Aspergillus niger, lipazę typu B z Candida antarctica oraz lipazę z Aspergillus niger. Opracowane i zaprezentowane w ramach przedkładanej rozprawy doktorskiej wyniki potwierdziły osiągnięcie założonego celu badań. Pozwoliły one lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące procesem immobilizacji, a także dostarczyły cennych informacji na temat wpływu zmiennych parametrów środowiska reakcji na stabilność i aktywność unieruchomionych enzymów. Testy aplikacyjne otrzymanych układów potwierdziły, że powstałe systemy biokatalityczne mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu.

EN The dynamic development of many advanced technologies promotes the research for effective and stable catalysts ongoing transformation. Moreover, more emphasis has been placed on the implementation of these processes in an environmentally friendly manner. In this context enzyme immobilization is a key method of accelerating the rate of chemical reactions in natural and efficient way. In the study all, inorganic (hydroxyapatite and silica), composite (silica-lignin and chitin-lignin) as well as organic (functionalized chitin, vegetable sponge Luffa cylindrica and sea Hippospongia communis) materials were used as a carriers. On their surface were deposited: protease from Aspergillus oryzae, and Amano Lipase A from Aspergillus niger, type B lipase from Candida antarctica and lipase from Aspergillus niger. Developed and presented in the framework of the doctoral dissertation results confirmed achieving the goal of the research. They allowed a better understanding of the mechanisms governing the process of immobilization, and also provided valuable information on the impact of variable reaction parameters on the stability and activity of the immobilized enzymes. Application tests of the received systems confirmed that the resulting biocatalytic prepartions may find practical use in various industries.

Number of pages

206

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1821

On-line catalog

to20159046

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Izabela Nowak

Place

Poznań, Polska

Date

10.03.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Małgorzata Wiśniewska

Place

Lublin, Polska

Date

14.02.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.04.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna