Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda wyboru zmiennych miejsc składowania w magazynie

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The method of selection of variable places of storage in warehouse

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • lokalizacja
  • składowanie
  • magazyn
EN
  • localization
  • storage
  • warehouse
Streszczenie

PL Na poprawę efektywności procesów magazynowych wpływa między innymi rozmieszczenie asortymentu w strefie składowania. Rozmieszczenie towaru ma kluczowe znaczenie w dostarczaniu towaru. Decyzje dotyczące rozmieszczenia asortymentu w magazynie wpływają na wskaźniki i parametry realizowanego w nich procesu, np. czasochłonność. Celem było opracowanie metody rozmieszczenia towaru w magazynie sztukowym, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń składowania przy jednoczesnej minimalizacji kosztów transportu. Praca składa się z 7 rozdziałów. W części do rozdziału 4 przedstawiono analizę literatury z zakresu magazynowania. Obok podstawowych definicji zostały opisane metody rozmieszczenia towarów w magazynie sztukowym oraz przedstawiono kwadratowy problem przydziału wraz z metodami rozwiązującymi problem. Kolejne rozdziały stanowią część empiryczną. W tej części zawarto czynniki wpływające na rozmieszczenie. Opisano autorską metodę alokacji towaru wraz z modelem matematycznym. Umieszczono również w tej części model aplikacyjny i weryfikację modelu.

EN The allocation of goods in the storage area influences the improvement of the efficiency of warehouse processes. The allocation of goods is also important in the delivery of goods throghout the supply chain. Decisions related to the allocation of goods in the warehouse affect the index and parameters realized in one process, eg. time-consuming. The aim has been to develop a method of assignment of goods in the warehouse to maximize storage space while minimizing transportation costs. PhD thesis consists of 7 chapters. The analysis of the literature in the field of storage has been presented in the part of chapter 4. It describes the basic definition and the methods of allocation of goods in warehouse. It presents a quadratic assignment problem with the methods of the problem solvers. The next chapters are an empirical part. These chapters present the factors affecting the arrangement of goods in warehouse. The author describes the method of allocation of goods with a mathematical model. The model application and verification of the model have also been placed in this part.

Liczba stron

122

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1810

Katalog on-line

to20179053

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Leszek Kiełtyka

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

29.12.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Radosław Pytlak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

30.01.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.02.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn