Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie prakseologicznych uwarunkowań stosowania metody DEA diagnozowania efektywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Authors

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The study praxiological conditions of application of the DEA method of diagnosing the efficiency in production enterprises

Language

polish

Keywords
PL
  • prakseologia
  • metoda DEA
  • efektywność dynamiczna
EN
  • praxiology
  • Data Envelopment Analysis
  • dynamic efficiency
Abstract

PL Przedmiot rozprawy obejmuje problematykę uwarunkowań stosowania metody DEA w kontekście teorii efektywności dynamicznej. Celem teoretycznym pracy jest ocena własności poznawczych diagnozowania efektywności za pomocą metody DEA w ujęciu prakseologicznym. Dla osiągnięcia celu teoretycznego zastosowano metodę hipotetyczno-dedukcyjną. Podmiot badań stanowią przedsiębiorstwa sektora produkcji materiałów budowlanych notowanych na GPW w Warszawie. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2012-2014. Dedukcyjna część rozprawy składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, z przedstawienia najważniejszych paradygmatów efektywności w naukach ekonomicznych oraz z nakreślenia systemu dedukcyjnego teorii efektywności dynamicznej. Po drugie, z wprowadzenia do systemu dedukcyjnego docelowej hipotezy pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań metodę DEA uznano za wiarygodną wyłącznie w warunkach stałości celów i środków działania.

EN The object of the study includes the issues related to conditions for the DEA method application in the context of the dynamic efficiency theory. The aim of the theoretical work is to evaluate cognitive properties of the efficiency diagnosis using the DEA method in the praxiological terms. To achieve the theoretical objective of the thesis, the hypothetical-deductive method was implemented. The subjects of the study include manufacturing companies in the materials construction sector as listed on the Warsaw Stock Exchange. The time scope of the research covers the years 2012-2014. The deductive part of the dissertation consists of two sections. Firstly, presentation of the most important paradigms of efficiency in economics and delineation of the deductive system of dynamic efficiency theory are shown. Secondly, the deductive system of the dissertations’s final hypothesis is introduced. Based on the performed surveys, the DEA method is considered as reliable only if stability of objectives and measures is assured.

Number of pages

163

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1755

On-line catalog

to201680817

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Korol

Place

Gdańsk, Polska

Date

12.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Danuta Zawadzka

Place

Koszalin, Polska

Date

30.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.11.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.