Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Lignina aktywowana cieczami jonowymi jako komponent materiałów funkcjonalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Lignin activated in ionic liquids as a component of functional materials

Language

polish

Keywords
PL
  • lignina krafta
  • ciecze jonowe
  • aktywacja ligniny
  • materiały hybrydowe
EN
  • kraft lignin
  • ionic liquids
  • activation of lignin
  • hybrid materials
Abstract

PL Potencjał wykorzystania cieczy jonowych, w ostatnim czasie, dynamicznie jest rozwijany. Zmodyfikowana w środowisku ILs lignina charakteryzuje się zwiększoną zawartością grup karbonylowych, co umożliwia dalsze jej wykorzystanie m.in. w elektrochemii. Aktywacja ligniny zwiększa szanse także na efektywne połączenie z tlenkami nieorganicznymi. W ramach przedłożonej dysertacji postanowiono wykorzystać wybrane ciecze jonowe jako medium efektywnej aktywacji ligniny. Wnioskowano, że efektywną aktywację biopolimeru można zrealizować w aprotonowych cieczach jonowych z anionem wodorosiarczanowym(VI). Stwierdzono także, że kation imidazoliowy, dodatkowo podstawiony podstawnikiem cyklicznym lub aromatycznym, relatywnie dobrze oddziałuje z aromatycznym szkieletem ligniny. Dzięki zrealizowanej aktywacji ligniny w środowisku cieczy jonowych otrzymano materiał, który posłużył w preparatyce materiałów hybrydowych Mn02-lignina, Pb0-lignina oraz ZnO-lignina. Przeprowadzone badania stanowią wkład w rozwój poznawczy ligniny oraz otwierają nowe kierunki jej wartościowego zastosowania.

EN Recently, the application potential of ionic liquids has been dynamically developed. Lignin, modified in the ILs environment, is characterized by an increased content of carbonyl groups, which allows for its further use. Activation of lignin also increases the chances of effective combination with inorganic oxides. In the framework of the submitted dissertation it was decided to use selected ionic liquids as a medium for effective activation of lignin. It has been concluded that effective activation of bioplymer can be realized in aprotic ionic liquids with the hydrogen sulfate anion. It has also been established that the imidazolium cation additionally substituted with a cyclic or aromatic moiety interacts with the aromatic lignin backbone relatively well. Therefore, the final product was characterized by a relatively high content of C=0 groups. Due to the implemented activation of lignin in the environment of ionic liquids, a material was obtained which was used in the preparation of hybrid Mn02-lignin, Pb0-lignin and ZnO-lignin materials. The conducted studies are a contribution to the cognitive development of lignin and open new directions for its valuable use.

Number of pages

253

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 2049

On-line catalog

to2020500422

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Chrobok

Place

Gliwice, Polska

Date

07.12.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Beata Podkościelna

Place

Lublin, Polska

Date

28.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.01.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.