Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Lignina aktywowana cieczami jonowymi jako komponent materiałów funkcjonalnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Lignin activated in ionic liquids as a component of functional materials

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • lignina krafta
  • ciecze jonowe
  • aktywacja ligniny
  • materiały hybrydowe
EN
  • kraft lignin
  • ionic liquids
  • activation of lignin
  • hybrid materials
Streszczenie

PL Potencjał wykorzystania cieczy jonowych, w ostatnim czasie, dynamicznie jest rozwijany. Zmodyfikowana w środowisku ILs lignina charakteryzuje się zwiększoną zawartością grup karbonylowych, co umożliwia dalsze jej wykorzystanie m.in. w elektrochemii. Aktywacja ligniny zwiększa szanse także na efektywne połączenie z tlenkami nieorganicznymi. W ramach przedłożonej dysertacji postanowiono wykorzystać wybrane ciecze jonowe jako medium efektywnej aktywacji ligniny. Wnioskowano, że efektywną aktywację biopolimeru można zrealizować w aprotonowych cieczach jonowych z anionem wodorosiarczanowym(VI). Stwierdzono także, że kation imidazoliowy, dodatkowo podstawiony podstawnikiem cyklicznym lub aromatycznym, relatywnie dobrze oddziałuje z aromatycznym szkieletem ligniny. Dzięki zrealizowanej aktywacji ligniny w środowisku cieczy jonowych otrzymano materiał, który posłużył w preparatyce materiałów hybrydowych Mn02-lignina, Pb0-lignina oraz ZnO-lignina. Przeprowadzone badania stanowią wkład w rozwój poznawczy ligniny oraz otwierają nowe kierunki jej wartościowego zastosowania.

EN Recently, the application potential of ionic liquids has been dynamically developed. Lignin, modified in the ILs environment, is characterized by an increased content of carbonyl groups, which allows for its further use. Activation of lignin also increases the chances of effective combination with inorganic oxides. In the framework of the submitted dissertation it was decided to use selected ionic liquids as a medium for effective activation of lignin. It has been concluded that effective activation of bioplymer can be realized in aprotic ionic liquids with the hydrogen sulfate anion. It has also been established that the imidazolium cation additionally substituted with a cyclic or aromatic moiety interacts with the aromatic lignin backbone relatively well. Therefore, the final product was characterized by a relatively high content of C=0 groups. Due to the implemented activation of lignin in the environment of ionic liquids, a material was obtained which was used in the preparation of hybrid Mn02-lignin, Pb0-lignin and ZnO-lignin materials. The conducted studies are a contribution to the cognitive development of lignin and open new directions for its valuable use.

Liczba stron

253

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2049

Katalog on-line

to2020500422

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Chrobok

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

07.12.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Beata Podkościelna

Miejsce

Lublin, Polska

Data

28.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.01.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne