Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza hydrodynamiki w rozpylaczach dwufazowych o przepływie zawirowanym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Analysis of Hydrodynamics in Two-Phase Atomizers with a Swirled Flow

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • rozpylacze dwufazowe
  • rozpylanie
  • średnia średnica kropli
  • współczynnik wypływu
EN
  • two-phase atomizers
  • atomization
  • mean drop diameter
  • discharge coefficient
Streszczenie

PL Celem niniejszej pracy jest analiza hydrodynamiki w rozpylaczach dwufazowych o przepływie zawirowanym. Przeprowadzono szereg badań eksperymentalnych na modelowych cieczach newtonowskich i nienewtonowskich pozwalających powiązać wpływ właściwości rozpylanego medium, parametrów operacyjnych i geometrii rozpylacza z uzyskiwanym efektem rozpylenia. Ponadto analizowano wpływ umiejscowienia króćca wlotowego gazu na proces rozpylania. Wykonano symulacje numeryczne dostarczające informacji o rozkładzie prędkości cieczy oraz przepływie wewnętrznym w rozpylaczu. Proces rozpylania definiowano na podstawie uzyskiwanego współczynnika wypływu, kąta rozpylania oraz rozkładu średnich średnic kropel. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na wyprowadzenie równań korelacyjnych umożliwiających oszacowanie kluczowych parametrów. Pozwoli to zwiększyć wiedzę na temat zjawiska rozpylania dwufazowego i zasady działania rozpylaczy, co może przyczynić się do precyzyjniejszego doboru rozpylaczy oraz poszerzenia ich spektrum zastosowania.

EN The aim of this study is to analyze the hydrodynamics in two-phase swirl flow atomizers The experimental tests were carried out on model Newtonian and non-Newtonian liquids, which allowed to link the influence of the sprayed medium properties, operating parameters and sprayer geometry with the spray effect. Moreover, the influence of the location of the gas inlet on the spraying process was investigated. Numerical simulations were performed to provide information about the liquid velocity distribution and the internal flow in the atomizer. The atomization process was defined on the basis of the obtained discharge coefficient, spray angle and distribution of mean droplet diameters. The analysis of the obtained results made it possible to derive correlation equations that allowed to estimate the key parameters. The obtained results can increase the knowledge of the phenomenon of two-phase atomization and the principles of pressure-swirl atomizers’ operation, which may contribute to a more precise selection of atomizers and a broadening of their application spectrum.

Liczba stron

194

Dziedzina wg OECD

nauki przyrodnicze

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2083

Katalog on-line

to2021500465

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Krystian Czernek

Miejsce

Opole, Polska

Data

02.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Karol Prałat

Miejsce

Płock, Polska

Data

05.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.12.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne