Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza hydrodynamiki w rozpylaczach dwufazowych o przepływie zawirowanym

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The Analysis of Hydrodynamics in Two-Phase Atomizers with a Swirled Flow

Language

polish

Keywords
PL
  • rozpylacze dwufazowe
  • rozpylanie
  • średnia średnica kropli
  • współczynnik wypływu
EN
  • two-phase atomizers
  • atomization
  • mean drop diameter
  • discharge coefficient
Abstract

PL Celem niniejszej pracy jest analiza hydrodynamiki w rozpylaczach dwufazowych o przepływie zawirowanym. Przeprowadzono szereg badań eksperymentalnych na modelowych cieczach newtonowskich i nienewtonowskich pozwalających powiązać wpływ właściwości rozpylanego medium, parametrów operacyjnych i geometrii rozpylacza z uzyskiwanym efektem rozpylenia. Ponadto analizowano wpływ umiejscowienia króćca wlotowego gazu na proces rozpylania. Wykonano symulacje numeryczne dostarczające informacji o rozkładzie prędkości cieczy oraz przepływie wewnętrznym w rozpylaczu. Proces rozpylania definiowano na podstawie uzyskiwanego współczynnika wypływu, kąta rozpylania oraz rozkładu średnich średnic kropel. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na wyprowadzenie równań korelacyjnych umożliwiających oszacowanie kluczowych parametrów. Pozwoli to zwiększyć wiedzę na temat zjawiska rozpylania dwufazowego i zasady działania rozpylaczy, co może przyczynić się do precyzyjniejszego doboru rozpylaczy oraz poszerzenia ich spektrum zastosowania.

EN The aim of this study is to analyze the hydrodynamics in two-phase swirl flow atomizers The experimental tests were carried out on model Newtonian and non-Newtonian liquids, which allowed to link the influence of the sprayed medium properties, operating parameters and sprayer geometry with the spray effect. Moreover, the influence of the location of the gas inlet on the spraying process was investigated. Numerical simulations were performed to provide information about the liquid velocity distribution and the internal flow in the atomizer. The atomization process was defined on the basis of the obtained discharge coefficient, spray angle and distribution of mean droplet diameters. The analysis of the obtained results made it possible to derive correlation equations that allowed to estimate the key parameters. The obtained results can increase the knowledge of the phenomenon of two-phase atomization and the principles of pressure-swirl atomizers’ operation, which may contribute to a more precise selection of atomizers and a broadening of their application spectrum.

Number of pages

194

OECD domain

life sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2083

On-line catalog

to2021500465

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krystian Czernek

Place

Opole, Polska

Date

02.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Karol Prałat

Place

Płock, Polska

Date

05.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.12.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.