Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Identyfikacja systemu tworzenia ładunku i spalania z dwupaliwowym układem zasilania z wtryskiem bezpośrednim

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Identification of a Charge Formation and Combustion with a Direct Injection Dual-Fuel Supply System

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wtrysk bezpośredni
  • spalanie paliwa
  • oprogramowanie symulacyjne
  • silnik dwupaliwowy
  • badania optyczne
EN
  • direct injection
  • fuel combustion
  • simulation software
  • dual-fuel engine
  • optical research
Streszczenie

PL Praca podejmuje zagadnienie bezpośredniego wtrysku dwóch paliw ciekłych do komory spalania silnika ZI. Zakres obejmuje badania symulacyjne przebiegu rozpylenia, spalania i emisji spalin oraz badania eksperymentalne rozpylenia i spalania. Jako obiekt badań zastosowano układ zdwojonego wtrysku bezpośredniego. Do badań użyto benzyny, etanolu, n-heptanu i n-butanolu. W pracy wykorzystano badania symulacyjne CFD, dotyczące umieszczenia wtryskiwaczy w głowicy. Badania eksperymentalne dotyczyły analizy rozpylenia i spalania mieszanin paliw. Rozpylenie badano z użyciem komory o stałej objętości. Wykorzystując kamerę rejestrowano rozwój strugi oraz analizowano jej wskaźniki geometryczne. Spalanie badano z użyciem maszyny pojedynczego cyklu. Jednocześnie przeprowadzano badania optyczne i indykatorowe. Badania optyczne umożliwiły analizę rozwoju płomienia w komorze spalania. Stwierdzono, że możliwe jest sterowanie współczynnikiem nadmiaru powietrza w obszarze świecy zapłonowej. Udowodniono, że ładunki złożone z benzyny i innego paliwa charakteryzują się większą sprawnością spalania niż te złożone z jednego paliwa.

EN The thesis takes up the issue of a direct injection of two liquid fuels into a combustion chamber of a SI engine. Its scope covers the simulative research of spray, combustion, and emission, and the experimental research of spray and combustion. As a research object, the dual-fuel direct injection system was used. Gasoline, ethanol, n-heptane, and n-butanol were used. The CFD simulative method was applied, which concerned the injectors’ placement. The experimental research concerned the analysis of spray and combustion of fuels’ mixtures. The spray was researched with constant volume chamber. The spray development was recorded by a camera and its geometrical indices were analyzed. The combustion was researched with rapid combustion machine. Simultaneously, the optical and indicative research was conducted. The optical research allowed to analyze the flame development in combustion chamber. It was stated, that it is possible to control the excess air ratio in the vicinity of a spark plug. It was proven, that the charges composed of the gasoline and another fuel have better combustion efficiency than those composed of a single fuel only.

Liczba stron

113

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2084

Katalog on-line

to2021500457

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tomasz Kniaziewicz

Miejsce

Gdynia, Polska

Data

30.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dariusz Pyza

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

04.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

22.12.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport