Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena wpływu warunków syntezy aktywnych materiałów tlenkowych na ich właściwości fizykochemiczne i użytkowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Evaluation of the Influence of Synthesis Conditions of Active Oxide Materials on their Physicochemical Properties and Practical Utility

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tlenek tytanu(IV)
  • synteza metoda hydrotermalna
  • metoda mikrofalowa
  • materiały tlenkowe
EN
  • titanium (IV) oxide
  • hydrothermal synthesis
  • microwave method
  • oxide materials
Streszczenie

PL Nadrzędnym celem rozprawy doktorskiej była synteza materiałów tlenkowych zawierających w swojej strukturze TiO2. W toku zaprezentowanych badań przeprowadzono ocenę wpływu warunków syntezy (molowy/masowy stosunek reagentów, metoda syntezy – hydrotermalna lub mikrofalowa) na właściwości fizykochemiczne mieszanych układów tlenkowych. Ważnym etapem była charakterystyka właściwości fizykochemicznych, strukturalnych i morfologicznych formowanych materiałów tlenkowych. Zastosowanie metody hydrotermalnej oraz mikrofalowej umożliwiło uzyskanie układów tlenkowych o zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych w tym m.in. strukturze krystalicznej oraz porowatej. Dodatkowo potwierdzono wpływ analizowanych parametrów procesowych na szereg analizowanych właściwości m.in. krystalografię, morfologię i mikrostrukturę oraz skład powierzchniowy. Przeprowadzone testy aplikacyjne dowiodły, że formowane układy tlenkowe odznaczają się wysoką fotoaktywnością, co znajduje swoje odzwierciedlenie w procesach fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń organicznych oraz ogniwach DSSC.

EN The main goal of the doctoral dissertation was the synthesis of oxide materials containing TiO2 in their structure. In the course of the presented research, the impact of the synthesis conditions (molar / mass ratio of reactants, synthesis method - hydrothermal or microwave) on the physicochemical properties of mixed oxide systems was assessed. An important step was the characterization of the physicochemical, structural and morphological properties of the formed oxide materials. The use of the hydrothermal and microwave methods made it possible to obtain oxide systems with defined physicochemical properties, including crystal and porous structure. Additionally, the influence of the analyzed process parameters on a series of analyzed properties was confirmed, e.g. crystallography, morphology and microstructure, and surface composition. The conducted application tests proved that the formed oxide systems are characterized by high photoactivity, which is reflected in the processes of photocatalytic degradation of organic pollutants and DSSC cells.

Liczba stron

269

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2080

Katalog on-line

to2021500463

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Agnieszka Nosal-Wiercińska

Miejsce

Lublin, Polska

Data

20.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Beata Tryba

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

05.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.01.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne