Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena wpływu warunków syntezy aktywnych materiałów tlenkowych na ich właściwości fizykochemiczne i użytkowe

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of the Influence of Synthesis Conditions of Active Oxide Materials on their Physicochemical Properties and Practical Utility

Language

polish

Keywords
PL
  • tlenek tytanu(IV)
  • synteza metoda hydrotermalna
  • metoda mikrofalowa
  • materiały tlenkowe
EN
  • titanium (IV) oxide
  • hydrothermal synthesis
  • microwave method
  • oxide materials
Abstract

PL Nadrzędnym celem rozprawy doktorskiej była synteza materiałów tlenkowych zawierających w swojej strukturze TiO2. W toku zaprezentowanych badań przeprowadzono ocenę wpływu warunków syntezy (molowy/masowy stosunek reagentów, metoda syntezy – hydrotermalna lub mikrofalowa) na właściwości fizykochemiczne mieszanych układów tlenkowych. Ważnym etapem była charakterystyka właściwości fizykochemicznych, strukturalnych i morfologicznych formowanych materiałów tlenkowych. Zastosowanie metody hydrotermalnej oraz mikrofalowej umożliwiło uzyskanie układów tlenkowych o zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych w tym m.in. strukturze krystalicznej oraz porowatej. Dodatkowo potwierdzono wpływ analizowanych parametrów procesowych na szereg analizowanych właściwości m.in. krystalografię, morfologię i mikrostrukturę oraz skład powierzchniowy. Przeprowadzone testy aplikacyjne dowiodły, że formowane układy tlenkowe odznaczają się wysoką fotoaktywnością, co znajduje swoje odzwierciedlenie w procesach fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń organicznych oraz ogniwach DSSC.

EN The main goal of the doctoral dissertation was the synthesis of oxide materials containing TiO2 in their structure. In the course of the presented research, the impact of the synthesis conditions (molar / mass ratio of reactants, synthesis method - hydrothermal or microwave) on the physicochemical properties of mixed oxide systems was assessed. An important step was the characterization of the physicochemical, structural and morphological properties of the formed oxide materials. The use of the hydrothermal and microwave methods made it possible to obtain oxide systems with defined physicochemical properties, including crystal and porous structure. Additionally, the influence of the analyzed process parameters on a series of analyzed properties was confirmed, e.g. crystallography, morphology and microstructure, and surface composition. The conducted application tests proved that the formed oxide systems are characterized by high photoactivity, which is reflected in the processes of photocatalytic degradation of organic pollutants and DSSC cells.

Number of pages

269

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 2080

On-line catalog

to2021500463

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Agnieszka Nosal-Wiercińska

Place

Lublin, Polska

Date

20.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Beata Tryba

Place

Szczecin, Polska

Date

05.12.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.01.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.